Przypadek kliniczny

Obustronna oftalmoplegia w przebiegu jednostronnej przetoki szyjno-jamistej

dr n. med. Kamila Żur-Wyrozumska1,2
lek. Małgorzata Danilewicz1

1Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie

2Zakład Dydaktyki Medycznej Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Adres do korespondencji:

dr n. med. Kamila Żur-Wyrozumska

Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

e-mail: kamila.zur-wyrozumska@uj.edu.pl

  • W artykule opisano przypadek 64-letniego mężczyzny, u którego w wyniku urazu doszło do powstania przetoki szyjno-jamistej z wtórnym ciśnieniowym uszkodzeniem nerwów II, III, IV i VI po stronie lewej oraz prawej wskutek przepływu ciśnieniowego krwi za pośrednictwem zatok międzyjamistych


Mężczyzna w wieku 64 lat z zespołem uzależnienia od alkoholu został przyjęty na oddział neurologii z powodu opadnięcia powieki oka prawego oraz porażenia ruchomości obu gałek ocznych trwającego od 7 dni. Pacjent poinformował, że będąc pod wpływem alkoholu, spadł z krzesła i doznał urazu głowy w okolicy skroniowej prawej. Dotychczas nie leczył się przewlekle.

W badaniu neurologicznym przy przyjęciu: pacjent przytomny, wszechstronnie zorientowany, w logicznym kontakcie słownym; opadnięcie powieki oka prawego, wytrzeszcz i przekrwienie oka lewego, oftalmoplegia obustronna, poszerzenie prawej źrenicy; bez zaburzeń czucia, w tym w obrębie twarzy, bez niedowładów, bez ataksji; chód sprawny. Pacjent skarżył się na tępe bóle głowy o nasileniu 3 w 10-stopniowej skali VAS. W trakcie hospitalizacji zgłaszał nasilenie zaburzeń wzroku pod postacią niewyraźnego widzenia, dołączyło się opadnięcie powieki lewej (ryc. 1 i 2).

W wykonanej przy przyjęciu tomografii komputerowej głowy nie stwierdzono nieprawidłowości. W badaniu angio-TK naczyń wewnątrzczaszkowych stwierdzono poszerzenie obu zatok jamistych z ich wtórnym zakontrastowaniem i wyraźne zakontrastowanie żyły oc...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Przetoka szyjno-jamista jest rzadkim, potencjalnie śmiertelnym schorzeniem naczyniowym, w którym dochodzi do powstania połączenia między tętnicą szyjną i zatoką jamistą1. Według [...]

Do góry