Padaczka u osób z autoimmunologicznymi chorobami OUN

lek. Magdalena Konopko
prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz

I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Adres do korespondencji:

lek. Magdalena Konopko

I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

e-mail: mrestel@ipin.edu.pl

  • W artykule opisano mechanizm rozwoju padaczki w autoimmunologicznych chorobach OUN
  • Szczegółowo omówiono też związek padaczki ze stwardnieniem rozsianym, autoimmunologicznym lub paranowotworowym zapaleniem mózgu, a także z innymi chorobami demielinizacyjnymi i schorzeniami o podłożu autoimmunologicznym

Przez lata autoimmunologiczne choroby ośrodkowego układu nerwowego (OUN) utożsamiane były z grupą chorób o etiologii demielinizacyjnej. Intensywne badania i szeroko zakrojone obserwacje kliniczne doprowadziły z czasem do identyfikacji schorzeń OUN o prawdopodobnym autoimmunologicznym podłożu niezwiązanym z demielinizacją, wykrycia różnych przeciwciał (powierzchniowych i wewnątrzkomórkowych) oraz ostatecznie poszerzenia zakresu chorób autoimmunologicznych OUN o autoimmunologiczne lub paranowotworowe zapalenia mózgu oraz encefalopatie wtórne do somatycznych chorób autoimmunologicznych. Wbrew powszechnej opinii autoimmunologiczne choroby OUN nie są rzadkością i powinny być uwzględniane w diagnostyce różnicowej u każdego pacjenta z ostrymi lub podostrymi objawami neurologicznymi, które nie odpowiadają klasycznym chorobom demielinizacyjnym lub wręcz są charakterystyczne dla określonych autoimmunologicznych lub paranowotworowych zapaleń mózgu bądź pojawiają się u osób z rozpoznanymi innymi chorobami autoimmunologicznymi.

Ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych i rozwoju padaczki jest zwiększone u osób zarówno z chorobami demielinizacyjnymi, jak z autoimmunologicznymi zapaleniami mózgu czy uszkodzeniem OUN w przebiegu ogólnoustrojowych chorób autoimmunologicznych. Napady padaczkowe w tej grupie chorych są zwykle objawowe – ogniskowe i/lub uogólnione1.

Mechanizm powstawania padaczki w autoimmunologicznych chorobach OUN

Chociaż dokładny mechanizm rozwoju padaczki w grupie autoimmunologicznych schorzeń OUN nie jest w pełni znany, bierze się pod uwagę wspólną dla obu schorzeń dysfunkcję układu immunologicznego i wpływ czynników środowiskowych czy predyspozycję genetyczną1. Przypadkowego współistnienia obu chorób również nie da się wykluczyć.

U osób z niektórymi postaciami padaczki (np. w padaczce skroniowej, w dysplazjach korowych, stwardnieniu guzowatym czy zespole Westa) stwierdzono podwyższone stężenia cytokin prozapalnych (podobnie jak w chorobach demielinizacyjnych), które stymulując uwalnianie niektórych cząsteczek (np. prostaglandyn, neurotransmiterów, neurotrofin), modulują aktywność neuronalną2-4.

W przypadku limbicznego lub paranowotworowego zapalenia mózgu za przyczynę padaczki uważa się bezpośredni wpływ wytwarzanych przeciwciał. Niektóre przeciwciała powierzchniowe (przede wszystkim przeciwciała przeciwko kanałom potasowym potencjałozal...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Mechanizm powstawania padaczki w autoimmunologicznych chorobach OUN

Chociaż dokładny mechanizm rozwoju padaczki w grupie autoimmunologicznych schorzeń OUN nie jest w pełni znany, bierze się pod uwagę wspólną dla [...]

Padaczka w stwardnieniu rozsianym

Mimo że padaczka jest rzadko rozpoznawana u osób ze stwardnieniem rozsianym (SM – sclerosis multiplex), należy pamiętać, że ryzyko jej rozwoju [...]

Inne choroby demielinizacyjne a padaczka

Niewiele jest danych dotyczących częstości występowania, obrazu klinicznego czy leczenia padaczki u osób z chorobami demielinizacyjnymi ze spektrum zapalenia rdzenia i [...]

Padaczka w przebiegu autoimmunologicznego lub paranowotworowego zapalenia mózgu

Istnieje kilka typów zapaleń mózgu, w rozwoju których pośredniczą procesy immunologiczne. Paranowotworowe zapalenie mózgu związane jest z obecnością przeciwciał przeciwko antygenom [...]

Padaczka i inne choroby o etiologii autoimmunologicznej

W przebiegu wielu chorób somatycznych o etiologii autoimmunologicznej może dochodzić do zajęcia układu nerwowego i wystąpienia objawów neurologicznych, w tym napadów [...]

Podsumowanie

Obecnie zakres chorób autoimmunologicznych OUN obejmuje wiele schorzeń, u podłoża których leżą zarówno procesy patogenetyczne bezpośrednio dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, jak [...]
Do góry