Interakcje leków stosowanych w neurologii

mgr Magdalena Niedzielko
prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

e-mail: dmirowska@wum.edu.pl

  • Zebranie szczegółowych informacji o wszystkich stosowanych przez pacjenta lekach i analiza pod kątem ich interakcji przy wprowadzaniu zmian są istotnymi elementami zwiększającymi bezpieczeństwo farmakoterapii
  • Pacjenci leczeni z powodu chorób neurologicznych są narażeni na liczne interakcje ze względu na dużą różnorodność leków stosowanych w neurologii i choroby współistniejące, wymagające przyjmowania preparatów z wielu grup terapeutycznych

Jednoczesne stosowanie dwu lub więcej leków wiąże się z możliwością wystąpienia interakcji lekowych, prowadzących do zwiększenia toksyczności lub ograniczenia skuteczności stosowanej farmakoterapii. Niekiedy interakcje lekowe są korzystne, pozwalają osiągnąć określony efekt terapeutyczny, jednak w części przypadków łączne podawanie leków może być przyczyną wystąpienia poważnych działań niepożądanych. Interakcje farmakokinetyczne dotyczą sytuacji, w której jeden lek wpływa na drugi na którymkolwiek etapie losów leku w organizmie (wchłanianie, dystrybucja, metabolizm, wydalanie)1,2. Nie mniej istotne są interakcje farmakodynamiczne, polegające na wzajemnym wzmacnianiu lub osłabianiu efektów działania ≥2 leków. Ponadto konieczne jest uwzględnienie interakcji lek–choroba, czyli sytuacji, kiedy podanie leku może nasilić objawy schorzenia. Przykładem takiej interakcji u pacjentów leczonych neurologicznie może być zaostrzenie objawów choroby Parkinsona po podaniu metoklopramidu3, wystąpienie ataku drgawek po zastosowaniu fluorochinolonów u pacjentów z padaczką4 czy też nasilenie objawów miastenii po przyjęciu leków wpływających na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (m.in. aminoglikozydów)5. W wielu sytuacjach dochodzi do nakładania się interakcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych, a zależności między stosowanymi jednocześnie lekami mogą być bardzo złożone.

Konsekwencje wystąpienia danej interakcji zależą nie tylko od zastosowanej kombinacji leków, ale także od czynników ryzyka specyficznych dla pacjenta. Najbardziej narażone na wystąpienie działania niepożądanego w następstwie interakcji są osoby starsze (ze względu na związane z wiekiem zmiany fizjologiczne wpływające na właściwości farmakokinetyczne leków), pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby i/lub z niedożywieniem2.

Polipragmazja a ryzyko wystąpienia interakcji

Ryzyko wystąpienia niekorzystnej interakcji zwiększa się wraz z liczbą przyjmowanych leków6. Niedawno opublikowany raport Narodowego Funduszu Zdrowia oceniający zjawisko wielolekowości wskazuje, że wśród mieszkańców Polski >65 roku życia polipragm...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Polipragmazja a ryzyko wystąpienia interakcji

Ryzyko wystąpienia niekorzystnej interakcji zwiększa się wraz z liczbą przyjmowanych leków6. Niedawno opublikowany raport Narodowego Funduszu Zdrowia oceniający zjawisko wielolekowości wskazuje, [...]

Źródła informacji i zapobieganie konsekwencjom niekorzystnych interakcji

Istnieje wiele baz, które pozwalają na szybką weryfikację interakcji dla pojedynczej substancji czynnej lub niekiedy całej grupy terapeutycznej10,11. Najczęściej poza informacją [...]

Leki stosowane w neurologii – wpływ na izoenzymy cytochromu P450

Wśród interakcji farmakokinetycznych najbardziej istotne z punktu widzenia działań niepożądanych są interakcje na etapie metabolizmu, czyli sytuacje, kiedy jeden lek wpływa [...]

Leki stosowane w neurologii – inne mechanizmy interakcji farmakokinetycznych

Przykładem interakcji niezależnej od wpływu na izoenzymy cytochromu P450 jest zmiana stężenia lamotryginy pod wpływem działania kwasu walproinowego. Podstawowym szlakiem metabolizmu [...]

Interakcje farmakodynamiczne

Wiele leków stosowanych w neurologii może wywierać hamujące działanie na ośrodkowy układ nerwowy (OUN), a ich połączenia mogą prowadzić do wzmożenia [...]

Podsumowanie

Podczas stosowania więcej niż jednego leku istnieje ryzyko wystąpienia interakcji mogących mieć niekorzystne następstwa rosnące wraz z liczbą przyjmowanych leków. Nie [...]
Do góry