Ból głowy spowodowany nadużywaniem leków – przegląd aktualnego piśmiennictwa

lek. Aleksandra Kacprzak
dr hab. n. med. Izabela Domitrz

Klinika Neurologii, Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

lek. Aleksandra Kacprzak

Klinika Neurologii, Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

e-mail: olak1991@o2.pl

  • W artykule przedstawiono epidemiologię, patofizjologię, czynniki ryzyka i kryteria rozpoznawania bólu głowy spowodowanego nadużywaniem leków oraz wymieniono najczęściej nadużywane grupy leków
  • Opisano też strategie postępowania w tym schorzeniu, które obejmują wyjaśnienie pacjentowi mechanizmu, który doprowadził do bólu głowy, oraz stopniową redukcję nadużywanych leków, a także wdrożenie terapii farmakologicznej lub pozafarmakologicznej


Fakt, że substancje przeciwbólowe przyjmowane w celu uśmierzenia bólu głowy mogą same w sobie powodować bóle głowy jest pewnym paradoksem, który może prowadzić do niezrozumienia i nieporozumień w relacji lekarz–pacjent. Co więcej, ból głowy spowodowany nadużywaniem leków nie będzie występował u każdego, kto przedawkowuje środki przeciwbólowe.

Często spotykane w piśmiennictwie polskim określenia, takie jak „ból głowy z odbicia”, „polekowy ból głowy”, „ból głowy indukowany lekami”, są niczym innym jak opisem tego samego zjawiska, którym jest ból głowy spowodowany nadużywaniem leków. Wcześniejsze określenia w piśmiennictwie anglojęzycznym – „drug-induced headache”, „medication-misuse headache”, „rebound headache” – zastąpiono obecnie występującym w International Classification of Headache Disorders 3rd edition (ICHD-3) terminem „medication overuse headache” (MOH)1. Nazwa ta może być myląca, gdyż sugeruje bóle głowy jako konsekwencję nadużycia dowolnego leku, natomiast wiąże się ona wyłącznie z nadużyciem leków stosowanych w doraźnej terapii przeciwbólowej w samoistnych bólach głowy.

Epidemiologia

Szacuje się, że z powodu MOH cierpi 1-2% populacji ogólnej. Wyższe wskaźniki były obserwowane w Rosji (7,6%) i w Iranie (4,6%), gdzie nadużywanie leków jest bardziej rozpowszechnione niż w innych krajach2,3. W jednym z badań wykazano, że do 70% osób cierpiących na przewlekłe codzienne bóle głowy spełnia kryteria MOH4. Pojawia się on u pacjentów z pierwotnym bólem głowy w czasie regularnego przyjmowania leków doraźnych w postaci nowego typu bólu głowy lub jako znaczące nasilenie dotychczasowego bólu głowy. U większości pacjentów z MOH wyjściowym typem bólu głowy jest ból w przebiegu migreny (80% pacjentów z MOH), rzadziej ból głowy typu napięciowego (TTH – tension-type headache) i wyjątkowo rzadko inne rodzaje pierwotnych bólów głowy, na przykład klasterowy ból głowy5. Pacjenci rozpoczynają przyjmowanie leków przerywających napad bólu głowy na samym początku okresu klasterowego i nie mają trudności w przerwaniu terapii, gdy epizod klasterowy dobiega końca. MOH jest obserwowany u pacjentów z klasterowym bólem głowy, którzy dodatkowo cierpią z powodu migreny lub mają ją w wywiadzie rodzinnym. Te spostrzeżenia sugerują, że mechanizmy patofizjologiczne prowadzące do MOH mają swoje źródło w patomechanizmach migrenowych i/lub występują w przypadku obecności genetycznych czynników ryzyka5.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Patofizjologia

Nadużywanie leków przeciwbólowych u osób z zaburzoną ośrodkową modulacją bodźców bólowych powoduje odwracalne obniżenie progu bólu. Proces ten wiąże się ze [...]

Czynniki ryzyka

Liczba kobiet cierpiących z powodu MOH jest 3-4 razy większa niż mężczyzn, a średni wiek zachorowania przypada na 3-4 dekadę życia7. [...]

Kryteria rozpoznania polekowego bólu głowy

Ból głowy z nadużywania leków dotyczy osób, które już wcześniej cierpiały z powodu bólu głowy, zazwyczaj samoistnego – migreny, TTH, klasterowego, [...]

Najczęściej nadużywane leki

Pierwsze doniesienia o MOH pochodzą z lat 50. ubiegłego wieku i dotyczą ergotaminy. Największa uwaga jednak skupiła się na bólu głowy [...]

Leczenie i rokowanie

Istnieją trzy możliwe podejścia terapeutyczne w MOH:

Podsumowanie

Ból głowy spowodowany nadużywaniem leków jest najczęściej powikłaniem wcześniej występującego samoistnego bólu głowy. Dochodzi w takim przypadku do mechanizmu błędnego koła [...]

Do góry