Przypadek kliniczny

Zapalenie naczyń OUN w przebiegu neuroboreliozy powikłane udarem niedokrwiennym mózgu

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak1,2
Sandra Wcisło3
Julia Kwaśniak3
lek. Robert Zdanowski1
lek. Anna Bieniasiewicz1
lek. Małgorzata Wawrzyniak1

1Oddział Neurologii i Udarowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

2Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

3Koło STN przy Uniwersytecie Opolskim

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

Oddział Neurologii i Udarowy,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

e-mail: beatamaria.pl@hoga.pl

  • Przyczyną udaru mózgu u osoby młodej może być pierwotne lub wtórne zapalenie naczyń, najczęściej w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej, zakaźnych lub nowotworów
  • W artykule przedstawiono przypadek 31-letniego pacjenta, u którego rozpoznano udar niedokrwienny mózgu na tle zapalenia naczyń ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu neuroboreliozy


Trzydziestojednoletni pacjent został przyjęty na oddział neurologii z powodu nagłego osłabienia prawych kończyn z towarzyszącym bólem głowy. Podobny incydent zdarzył się ok. miesiąca przed przyjęciem. Wówczas wystąpiło osłabienie lewych kończyn, które ustąpiło samoistnie. Chory nie zgłosił się wtedy do lekarza. Poza tym wywiad był nieobciążony.

W badaniu neurologicznym przy przyjęciu stwierdzono niedowład prawostronny IV stopnia wg Lovetta. Tomografia komputerowa głowy nie wykazała istotnych odchyleń od stanu prawidłowego, natomiast rezonans magnetyczny głowy ujawnił obustronne zmiany w strukturach głębokich mózgu o etiologii najpewniej niedokrwiennej, w różnym czasie (dwie w fazie podostrej wczesnej, jedna w fazie podostrej późnej). Większa ze zmian w strukturach głębokich po stronie lewej odpowiadała zakresowi unaczynienia tętnicy naczyniówkowej przedniej, z kolei mniejsza dotyczyła zakresu unaczynienia tętnic soczewkowo-prążkowiowych. Wyniki badań dopplerowskich znakowanych kolorem (CDD – color-coded duplex doppler) tętnic szyjnych i kręgowych, a także przezczaszkowe badanie dopplerowskie (TCD – transcranial doppler) – oceniające przepływy wewnątrzczaszkowe – były prawidłowe, natomiast badania naczyniowe, angio-TK i angio-MR, wykazały zmiany zapalne tętnic mózgowych. Wykonano również badanie echokardiograficzne serca, którego wyniki były prawidłowe.

U chorego nie stwierdzono zaburzeń w układzie krzepnięcia. Badania czasu kaolinowo-kefalinowego, wskaźnika INR, stężenia fibrynogenu i dimerów D dały wyniki w zakresie referencyjnym. Nie stwierdzono też niedoboru białka C, białka S, antytrombiny, nieprawidłowego genu czynnika V Leiden. Również badania w kierunku chorób układowych wypadły ujemnie, podobnie jak wynik przesiewowego testu w kierunku HIV (HIV combo).

Badania z zakresu gospodarki lipidowej wykazały jedynie nieznacznie podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego (211 mg/dl). Ponadto stwierdzono podwyższone stężenie AlAT (73 j./l). Badania gospodarki hormonalnej wykazały nieznacznie obniżone stężenie TSH (przy prawidłowym fT3, fT4 i anty-TPO). Stężenie glukozy na czczo było lekko podwyższone, natomiast badania kontrolne wypadły prawidłowo. Stężenie witaminy D3 było niskie (9,6 ng/ml; optymalnie 30-50 ng/ml).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Jak wynika z danych zawartych w piśmiennictwie, 10-14% spośród wszystkich udarów niedokrwiennych dotyka ludzi młodych1-3. Według ostatnich badań autorów chińskich najistotniejszymi [...]

Podsumowanie

Należy pamiętać o rzadkiej przyczynie udaru mózgu, jaką jest zapalenie naczyń OUN w przebiegu neuroboreliozy. Warto zachować szczególną czujność w przypadku [...]

Do góry