Powikłania neurologiczne zakażeń wywoływanych przez wirus zika

dr hab. n. med. Maciej Kondrusik
dr hab. n. med. Anna Moniuszko-Malinowska

Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Anna Moniuszko-Malinowska

Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14 blok D, 15-540 Białystok

e-mail: anna.moniuszko@umb.edu.pl

  • Wirus zika należy do rodziny Flaviviridae, podobnie jak wirus kleszczowego zapalenia mózgu, wirus Zachodniego Nilu czy wirus japońskiego zapalenia mózgu
  • Najczęstszym objawem występującym u nowo narodzonych dzieci jest mikrocefalia
  • Zakażenie wirusem zika może powodować różne powikłania neurologiczne, w tym zespół Guillaina-Barrégo, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia i przemijającą utratę słuchu


Zakażenie wirusem zika wiąże się z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, groźnymi zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Poznanie epidemiologii, obrazu klinicznego, możliwości diagnostycznych zakażenia tym wirusem może być szczególnie istotne przy leczeniu pacjentów po podróży do krajów występowania wirusa.

Neurologiczne powikłania zakażenia wirusem zika

Wirus zika (ZIKV – Zika virus) jest przenoszony na ludzi przede wszystkim przez komary Aedes1. Pierwotnie uważano, że występuje jedynie w Afryce, aż do lat 80. XX wieku, gdy potwierdzono jego obecność w Azji Południowo-Wschodniej, Mikronezji (2007 r.), Polinezji Francuskiej (2013 r.), a od 2015 r. w Ameryce Południowej i Środkowej. Do końca 2016 r. WHO zarejestrowała 4 mln przypadków zakażenia ludzi tym wirusem. Do maja 2019 r. wg Centers for Disease Control and Prevention (CDC) w 89 krajach świata potwierdzono przebyte lub nadal występujące zakażenia ZIKV. Dopiero w 2013 i 2015 r. opisano neurologiczne powikłania w przebiegu zakażenia wirusem zika.

Wirus

Wirus zika należy do rodziny Flaviviridae. Jest spokrewniony z innymi wirusami tej grupy, które są patogenne dla człowieka, tj. z wirusami: japońskiego zapalenia mózgu, gorączki Zachodniego Nilu, dengi (DENV – Dengue virus), żółtej gorączki (YFV – yellow fever virus). Po raz pierwszy wirus został wyizolowany w 1947 r. od małpy z rodzaju Rhesus w Ugandzie (okolice lasu Zika) podczas badań nad epidemią żółtej gorączki.

Genom ZIKV składa się z nici RNA o długości 11 kb, zawierającego dwa regiony n składające się z 3420 aminokwasów. Tak jak inne Flaviviridae ZIKV jest rozszczepiany po translacji przez proteazy gospodarza na trzy białka strukturalne – kapsydowe, przedbłonowe (preM) i otoczkowe oraz siedem białek niestrukturalnych. Cząstka wirusa zika zachowuje stabilność nawet w 4°C.

Analiza filogenetyczna wirusa pozwoliła na zidentyfikowanie szczepów: afrykańskiego (wschodniego i zachodniego), azjatyckiego i amerykańskiego2.

Przenoszenie

Wirus zika przenoszony jest na ludzi głównie przez komary Aedes aegypti lub Aedes albopictus, które występują na większości powierzchni kuli ziemskiej. Wyizolowano go również od innych gatunków komarów – Anopheles, Culex, Mansonia. Rezerwuarem dla...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz kliniczny

Zakażenie wirusem zika przebiega objawowo jedynie u 18% zakażonych. Okres wylęgania trwa do 14 dni. Zakażenie to wywołuje łagodne, samoograniczające się [...]

Kliniczne powikłania związane z zakażeniem ZIKV w czasie ciąży

Zakażenie wirusem zika w czasie ciąży może prowadzić do poronień, obumarcia płodu, urodzeń martwych i zgonu okołoporodowego (4,8-22% zachorowań).

Neurologiczne powikłania związane z zakażeniem wirusem zika

Zespół Guillaina-Barrégo należy do najczęściej opisywanych neurologicznych powikłań zakażenia ZIKV u dorosłych. Z innych częstych powikłań wymienia się padaczkę, którą opisywano [...]

Zakażenie wirusem zika u dzieci

Opisano tylko kilka przypadków powikłań neurologicznych w przebiegu zakażenia ZIKV u dzieci11. Ukazał się opis zakażenia nabytego podczas podróży, które wyzwoliło [...]

Zakażenie wirusem zika u dorosłych

Dostępnych jest kilka badań, które wykazały zwiększoną zapadalność na GBS podczas epidemii zakażeń ZIKV15. Inne neurologiczne objawy u dorosłych obejmowały: zapalenie [...]

Patomechanizm uszkodzeń OUN

Biorąc pod uwagę neuropatologię uszkodzenia mózgu, Chimelli i wsp. zaobserwowali, że kiedy zakażenie ZIKV nastąpi pod koniec ciąży, dochodzi do łagodnego [...]

Diagnostyka

W badaniach diagnostycznych wykorzystuje się reakcję łańcuchową polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym (rRT-PCR – real-time reverse transcription polymerase chain [...]

Leczenie

Do tej pory nie opracowano przyczynowej terapii przeciwwirusowej zakażenia wirusem zika. Nie istnieje również szczepionka. Leczenie choroby jest objawowe i polega [...]

Profilaktyka

Osoby wyjeżdżające w rejony występowania wirusa powinny stosować się do rekomendacji, które obowiązują również w przypadku innych chorób tropikalnych przenoszonych przez [...]

Do góry