Przypadek kliniczny

Zespół bolesnych nóg i ruszających się palców

dr n. med. Kamila Żur-Wyrozumska

Zakład Dydaktyki Medycznej Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Kamila Żur-Wyrozumska

Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie

ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

e-mail: kamila.zur-wyrozumska@uj.edu.pl

  • W artykule opisano przypadek 54-letniej pacjentki, u której wystąpił zespół bolesnych nóg i ruszających się palców prawdopodobnie w wyniku doznanego urazu stopy ze złamaniem kości śródstopia


Pięćdzięsiecioczteroletnia pacjentka została przyjęta na oddział z powodu trwających od dwóch lat bólu kończyny dolnej prawej i ruchów mimowolnych palców stopy prawej. Wystąpienie objawów było poprzedzone urazem stopy ze złamaniem kości śródstopia, wymagającym założenia ortezy. Po zdjęciu ortezy pojawiły się ruchy mimowolne palców. Pacjentka neguje uczucie przymusu poruszania palcami, podaje, że ruszają się one również w trakcie odpoczynku nocnego.

W badaniu neurologicznym przy przyjęciu stwierdzono, że pacjentka jest przytomna, wszechstronnie zorientowana, bez zaburzeń ze strony nerwów czaszkowych, niedowładów, zaburzeń czucia, ataksji, zaobserwowano ruchy mimowolne palców stopy prawej niereagujące na dystrakcję (film 1).

W tomografii komputerowej głowy nie stwierdzono nieprawidłowości. W rezonansie magnetycznym odcinka lędźwiowo-krzyżowego nie uwidoczniono cech kolizji z korzeniami nerwów rdzeniowych. W badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego nie stwierdzono nieprawidłowości. Badanie elektrofizjologiczne nie potwierdziło zaburzeń przewodnictwa nerwowego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Zespół bolesnych nóg i ruszających się palców jest rzadką chorobą charakteryzującą się bólem w co najmniej jednej kończynie z towarzyszącymi powtarzającymi [...]

Podsumowanie

Zespół bolesnych nóg i ruszających się palców jest przede wszystkim zespołem bólowym i większość pacjentów wymaga zdecydowanego leczenia przeciwbólowego. Terapia jest [...]

Do góry