Zapalna postać angiopatii amyloidowej

lek. Dariusz Dziubek1
lek. dent. Karolina Dziubek2

1Oddział Neurologii z Oddziałem Udarowym, Nowe Techniki Medyczne, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała

2Primadent Dental Clinic, Rzeszów

Adres do korespondencji:

lek. Dariusz Dziubek

Oddział Neurologii z Oddziałem Udarowym,

Nowe Techniki Medyczne,

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.

e-mail: dariusz.dziubek@gmail.com

  • W artykule omówiono patogenezę, epidemiologię, diagnostykę i leczenie zapalnej postaci angiopatii amyloidowej
  • Choroba jako potencjalnie uleczalna wymaga wczesnej diagnozy i pilnego włączenia leczenia


Zapalna postać angiopatii amyloidowej (ICAA – inflammatory cerebral amyloid angiopathy) jest rzadką jednostką chorobową związaną z odkładaniem się amyloidu β (Aβ) w ścianach naczyń mózgowia z równoczesnym współwystępowaniem stanu zapalnego, co odróżnia ją od klasycznej (niezapalnej) postaci angiopatii amyloidowej (CAA – cerebral amyloid angiopathy). Nomenklatura tej jednostki chorobowej w piśmiennictwie anglojęzycznym nie jest ujednolicona; część autorów wyróżnia dwa podtypy patomorfologiczne: zapalenie związane z angiopatią amyloidową (CAA-ri – cerebral amyloid angiopathy-related inflammation) występujące, gdy odczyn zapalny zlokalizowany jest okołonaczyniowo, bez zajęcia ściany naczynia, oraz zapalenie naczyń związane z angiopatią amyloidową (ABRA – amyloid β-related angiitis) – gdy proces zapalny obejmuje ścianę naczynia, prowadząc do jej destrukcji. Inni autorzy nie różnicują podtypów i wszystkie przypadki angiopatii amyloidowej z odczynem zapalnym określają jednym terminem (inflammatory cerebral amyloid angiopathy lub cerebral amyloid angiopathy-related inflammation, lub amyloid β-related angiitis)1-6. Przypadek CAA z równoczesnym zapaleniem naczyń po raz pierwszy został opisany u pacjenta z chorobą Alzheimera przez Reida i Maloneya w 1974 r.7

Patogeneza

Angiopatia amyloidowa jest amyloidozą ograniczoną, w przebiegu której dochodzi do odkładania się złogów Aβ w przestrzeniach międzykomórkowych błony środkowej i zewnętrznej ściany małych naczyń kory oraz opony miękkiej i pajęczej mózgu. Wyróżnia si...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia

Dostępnych jest niewiele badań na temat rozpowszechnienia ICAA; chorobowość w populacji japońskiej szacuje się na 0,13/100 000 mieszkańców, nie stwierdza się wyraźnej [...]

Objawy kliniczne

Choroba ma najczęściej ostry lub podostry początek. Wśród najczęstszych objawów klinicznych wymienia się: ból głowy, zaburzenia świadomości, zaburzenia poznawcze, zmiany w [...]

Diagnostyka

Rezonans magnetyczny głowy (MR) jest badaniem obrazowym z wyboru. Do charakterystycznych dla ICAA zmian radiologicznych należą:

Kryteria rozpoznania

Złotym standardem umożliwiającym ustalenie pewnego rozpoznania zapalnej postaci angiopatii amyloidowej jest wykonanie biopsji mózgu i wykazanie w badaniu histopatologicznym obecności złogów [...]

Diagnostyka różnicowa

W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić jednostki chorobowe, które mogą dawać podobny obraz kliniczno-radiologiczny, takie jak: PACNS, zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (PRES [...]

Leczenie

W leczeniu stosuje się wysokie dawki glikokortykosteroidów (GKS), stopniowo redukowane, niekiedy w połączeniu z dodatkowymi lekami immunosupresyjnymi (cyklofosfamid, azatiopryna, metotreksat, mykofenolan [...]

Podsumowanie

Zapalna postać angiopatii amyloidowej jest potencjalnie uleczalną chorobą, dlatego tak ważna jest znajomość jej charakterystycznych cech kliniczno-radiologicznych pozwalających na postawienie szybkiej [...]

Do góry