Neowaskularyzacja naczyniówkowa w przebiegu dystrofii żółtkowatej plamki typu dorosłych

lek. Iwona Partyka

Klinika Okulistyczna Lexum w Warszawie

Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Centralny Szpital Kliniczny WUM w Warszawie

Adres do korespondencji: lek. Iwona Partyka, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego SP CSK, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

Rozpoznanie neowaskularyzacji naczyniówkowej w przebiegu dystrofii żółtkowatej typu dorosłych jest wskazaniem do leczenia inhibitorami czynnika wzrostu śródbłonka naczyń.


OPIS PRZYPADKU

Mężczyzna, lat 57, z cukrzycą typu 2, bez cech retinopatii cukrzycowej, z rozpoznaną kilka lat wcześniej dystrofią żółtkowatą plamki typu dorosłych, zgłosił się z wyraźnym pogorszeniem ostrości wzroku w oku lewym do dali i bliży trwającym od kilku miesięcy oraz nasilaniem się metamorfopsji od kilku tygodni.

Badanie okulistyczne w dniu przyjęcia pacjenta

W trakcie badania okulistycznego stwierdzono ostrość wzroku BCVA (best corrected visual acuity – najlepsza korygowalna ostrość wzroku) oka prawego 0,15 według tablic Snellena oraz BCVA oka lewego 0,05.

Ostrość wzroku do bliży w oku prawym i lewym była jednakowa i wynosiła 2,0, uwagę zwracały jednak wyraźne metamorfopsje w teście Amslera występujące w oku lewym.

W badaniu klinicznym obserwowano symetryczne żółtawe złogi zlokalizowane w centrum obu plamek (ryc. 1A i B).

W optycznej koherentnej tomografii (OCT – optical coherence tomography) oka prawego uwidoczniono wzmożenie reflektywności pod i nad obszarem nabłonka barwnikowego (RPE – retinal pigment epithelium) charakterystyczne dla złogów lipofuscyny występujących w dystrofii żółtkowatej plamki oraz zaniki w warstwie fotoreceptorów i RPE.1,2

Nie stwierdzono cech naczyniotworzenia ze strony naczyniówki (ryc. 2A).

W badaniu OCT oka lewego zwracało uwagę całkowite zniesienie anatomicznego profilu dołeczka, pogrubienie siatkówki centralnej do 400 μm (grubość siatkówki poza dołeczkiem wynosiła od 415 do 470 μm), a także uniesienie nabłonka barwnikowego ze wzmożeniem reflektywności poniżej RPE. Opisywane zmiany sugerowały podejrzenie obecności błony neowaskularnej (ryc. 2B i C).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka różnicowa w dystrofii żółtkowatej plamki typu dorosłych

Diagnostyka różnicowa zmian opisywanych powyżej obejmujących plamkę powinna uwzględnić następujące schorzenia:

Dystrofia żółtkowatej plamki typu dorosłych – możliwy przebieg choroby

Dystrofia żółtkowata plamki typu dorosłych, jako schorzenie o podłożu genetycznym, jest uważana przez niektórych autorów za odmianę dystrofii Besta występującą u osób dorosłych, [...]

Postępowanie terapeutyczne w CNV w przebiegu dystrofii żółtkowatej plamki typu dorosłych

Ze względu na pogarszający się stan narządu wzroku, tj. pogorszenie ostrości wzroku w oku lewym, występowanie nasilających się z czasem metamorfopsji i ryzyko stopniowej [...]

Rezultaty podania inhibitorów VEGF w przypadku CNV w przebiegu dystrofii żółtkowatej plamki typu dorosłych

W badaniu pacjenta po 5 miesiącach od podania trzeciej iniekcji bewacyzumabu i 4 miesiącach od pierwszej iniekcji afliberceptu do ciała szklistego oka z CNV [...]

Podsumowanie

Na podstawie literatury naukowej na temat podawania inhibitorów VEGF do ciała szklistego w przypadkach CNV w przebiegu dystrofii żółtkowatej plamki typu dorosłych oraz [...]
Do góry