Wpływ chlorochiny i jej pochodnych na narząd wzroku

lek. Tomasz Kubacki

prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: lek. Tomasz Kubacki, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Klinika Okulistyki, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin; e-mail: orkat@o2.pl

Chlorochina i hydroksychlorochina są lekami stosowanymi w terapii chorób reumatycznych i dermatologicznych, które mogą negatywnie wpływać na narząd wzroku. W polskim piśmiennictwie istnieje jednak niewiele dostępnych publikacji na ten temat. Celem artykułu jest przedstawienie – na podstawie wyników badań pochodzących z literatury światowej – ryzyka, mechanizmu i powikłań toksycznego wpływu chlorochiny i hydroksychlorochiny na narząd wzroku oraz badań diagnostycznych stosowanych w wykrywaniu wczesnych stadiów retinopatii.

Wprowadzenie

Chlorochina i hydroksychlorochina to pochodne 4-aminochinoliny. Wyjściowo były stosowane w leczeniu malarii, ale od lat 50. XX wieku zyskiwały coraz większą popularność w terapii chorób reumatycznych i dermatologicznych. W tabeli 1 przedstawiono wykorzystanie chlorochiny lub jej pochodnych w leczeniu innych chorób poza malarią.1

Leki te oprócz działania leczniczego mogą powodować wiele działań niepożądanych, dotyczących m.in. układu pokarmowego, nerwowego, krwionośnego oraz narządu wzroku. Najniebezpieczniejszym powikłaniem dotyczącym narządu wzroku związanym z ich stosowaniem jest retinopatia mogąca prowadzić do makulopatii typu „bawole oko” (bull’s eye). Informacje na temat retinopatii chlorochinowej zostały opublikowane w 1959 r. (Hobbs i wsp.),2 natomiast Shearer i Dubois w 1967 r. opisali retinopatię powodowaną przez hydroksychlorochinę.3

W Polsce do leczenia zarejestrowana jest chlorochina, a hydroksychlorochina jest dostępna jedynie w ramach importu docelowego. Patofizjologia, zmiany kliniczne oraz zalecane testy przesiewowe są analogiczne dla tych leków, jednak częstość działań niepożądanych jest większa w przypadku chlorochiny.4-6

Ryzyko rozwoju retinopatii chlorochinowej lub hydroksychlorochinowej

Według różnych autorów ryzyko retinopatii chlorochinowej lub hydroksychlorochinowej wynosi 0-26,6%.7-9

Występowanie retinopatii u pacjentów stosujących hydroksychlorochinę ocenia się na ok. 7,5%. Jej częstość zależy od dziennej dawki i czasu trwania leczenia. Podczas stosowania dawek 4,0-5,0 mg/kg m.c./24 h w pierwszych 10 latach ryzyko jest mniejsze niż 2%, lecz wzrasta do prawie 20% po 20 latach terapii.8 Według innych autorów ryzyko jest nieznane, ale wzrasta wraz z czasem trwania leczenia i przekracza 1% po 5-7 latach.10

Ryzyko retinopatii chlorochinowej natomiast wydaje się większe i może wynosić 26,6%.9

Czynnikami ryzyka powikłań związanych z terapią chlorochiną i hydroksychlorochiną są: dawka skumulowana, czas ekspozycji i dawka dzienna danego leku.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Mechanizm toksycznego działania

Najprawdopodobniej mechanizmy toksycznego działania chlorochiny i hydroksychlorochiny są zbliżone ze względu na podobieństwo w budowie i analogiczny obraz retinopatii.

Powikłania

Konsekwencją toksycznego działania chlorochiny i hydroksychlorochiny na narząd wzroku są zmiany w rogówce, ciele rzęskowym, soczewce i siatkówce.

Badania diagnostyczne

Według aktualnego stanu wiedzy do wykrywania zmian okulistycznych związanych ze stosowaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny należy wykorzystać:

Testy przesiewowe

W celu wczesnego wykrycia uszkodzenia siatkówki spowodowanego toksycznym działaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny opracowano testy przesiewowe,6 mające na celu zapobieżenie poważnym zmianom prowadzącym do [...]

Podsumowanie

Działania niepożądane chlorochiny i hydroksychlorochiny w obrębie narządu wzroku stanowią poważny problem dla pacjentów stosujących te leki [np. chorujący na reumatoidalne zapalenie stawów [...]
Do góry