Choroidopatia punkcikowata wewnętrzna

lek. Izabela Rogalińska

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

lek. Izabela Rogalińska

Katedra i Klinika Okulistyki, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. A. Szamarzewskiego 84, 60-659 Poznań

e-mail: kurzyp@wp.pl

  • W artykule omówiono zagadnienia związane z choroidopatią punkcikowatą wewnętrzną, będącą rzadką chorobą zapalną obejmującą tylny odcinek błony naczyniowej i nabłonek barwnikowy
  • Mimo stosunkowo rozległych zmian obejmujących tylny biegun rokowanie co do widzenia jest relatywnie dobre, gdy jednak dojdzie do powikłania w postaci poddołkowej neowaskularyzacji naczyniówkowej, dysponujemy kilkoma możliwościami leczenia farmakologicznego, które zostało przedstawione w artykule

Po raz pierwszy termin choroidopatia punkcikowata wewnętrzna (PIC – punctate inner choroidopathy) pojawił się w piśmiennictwie w 1984 r. w opisie pacjentów z krótkowzrocznością i wieloogniskowymi, dobrze odgraniczonymi małymi zmianami naczyniówki bez podłoża infekcyjnego1. Dotychczas nie ustalono etiologii tego schorzenia, uważa się, że może być wariantem wieloogniskowego zapalenia naczyniówki z zapaleniem całej błony naczyniowej(MFCPU – multifocal choroiditis and panuveitis) lub też oddzielną jednostką chorobową należącą do tzw. zespołów białoplamistych. Jest to choroba rzadka, której objawy często są mylone z innymi jednostkami chorobowymi (np. sarkoidozą, retinochoroidopatią typu birdshot), przy czym należy pamiętać, że dotyczy to zarówno zgłaszanych objawów subiektywnych, jak i zmian stwierdzanych w badaniu klinicznym.

Epidemiologia

Choroba typowo występuje u krótkowzrocznych kobiet rasy białej między 24 a 52 rokiem życia2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy

Najczęściej zgłaszanym objawem jest pogorszenie widzenia centralnego w postaci mroczka (91%) lub widzenia za mgłą (86%). Często występują fotopsje (73%) i światłowstręt (69%), [...]

Badanie okulistyczne

W badaniu okulistycznym charakterystyczny jest brak objawów zapalnych. Nie stwierdza się komórek w komorze przedniej, zrostów tęczówki, objawów zapalenia części pośredniej błony naczyniowej [...]

Różnicowanie

Diagnostyka różnicowa PIC powinna obejmować wykluczenie schorzeń takich jak:

Rokowanie i leczenie

Rokowanie jest generalnie dobre, jeżeli nie dojdzie do uszkodzenia dołeczka (np. CNV). Pacjentów, u których nie następuje progresja choroby, można jedynie obserwować. [...]

Podsumowanie

Choroidopatia punkcikowata wewnętrzna jest rzadką chorobą zapalną obejmującą tylny odcinek błony naczyniowej i RPE. W większości przypadków występuje obustronnie, choć zmiany mogą być [...]

Do góry