Przyczyny niedowidzenia

dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał1,2

1II Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2Medyczna Rada Naukowa Vision Express, Warszawa

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał

II Katedra i Klinika Okulistyki,

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 71-111 Szczecin

e-mail: lidianiedbal@tlen.pl

  • W artykule na podstawie przeglądu piśmiennictwa przedstawiono proces kształtowania widzenia i czynniki zakłócające ten proces, podjęto tym samym próbę wyjaśnienia przyczyn niedowidzenia i opisano jego następstwa


Niedowidzenie wpływa na wiele aspektów widzenia – od podstawowej formy ostrego widzenia po funkcję pojedynczego obuocznego widzenia, stereopsję, czytanie i koordynację wzrokowo-ruchową. Ma także wpływ na inne obszary, takie jak przystosowanie psychospołeczne, integracja informacji wizualnych w czasie i przestrzeni, wrażliwość na ruch i rozpoznanie obiektu.

W artykule na podstawie przeglądu piśmiennictwa podjęto próbę przybliżenia procesu kształtowania widzenia, podkreślając znaczenie jednoczesnej percepcji światła w obojgu oczach, a także wyjaśnienia przyczyn niedowidzenia i przedstawienia jego następstw. Wzajemna zależność funkcji wzrokowych występuje nie tylko na różnych etapach rozwoju widzenia, ale też w ciągu całego życia człowieka korzystającego z percepcji wzrokowej. Niedowidzenie wynika z nieprawidłowych jednoczesnych obuocznych wrażeń wzrokowych, które wpływają na strukturę i funkcję dróg wzrokowych na poziomie pierwotnej kory wzrokowej. Badania neuroobrazowe potwierdzają opinię, że defekty neurorozwojowe w niedowidzeniu nie ograniczają się tylko do niższych obszarów przetwarzania wzrokowego w korze (V1/V2), ale rozciągają się na obszar potyliczno-skroniowy i potyliczno-ciemieniowy, dając określone deficyty wydajności w stosunkowo prostym ręcznym wskazywaniu lub w precyzyjnym chwytaniu.

Niestety brakuje regularnych badań przesiewowych wzroku w dzieciństwie, niedowidzenie często pozostaje niewykryte do wieku szkolnego, tzn. okresu, w którym plastyczność szczątkowa układu wzrokowego już maleje, co utrudnia leczenie. Przeprowadzenie funkcjonalnej diagnostyki widzenia w pierwszych miesiącach życia i idące w ślad za nią podjęcie oddziaływań wspomagająco-usprawniających funkcjonowanie wzrokowe stwarzają dziecku szanse na optymalne wykorzystanie możliwości wzrokowych i poznawczych.

Kształtowanie ostrości wzroku

W chwili urodzenia narząd odbiorczy oka jest już dobrze rozwinięty, nieukończony pozostaje rozwój plamki, który trwa jeszcze kilka miesięcy. Początkowo nie ma to większego znaczenia, ponieważ również nie jest zakończony rozwój ośrodkowego układu nerwowego, czynnika decydującego o widzeniu.

Od urodzenia kora mózgowa dziecka poddawana jest nieustannemu działaniu bodźców ekstero- i interoceptywnych (w dzień światło drażniące 3 aparaty światłoczułe, wieczorem – drażniące aparat pręcikowy), poza tym silne bodźce mechaniczne, akustyczne, ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Co się dzieje w korze mózgowej w chwili fiksacji dwuocznej?

Widzenie jest złożonym procesem fizyczno-psychicznym, na który składają się trzy etapy:

Czym jest niedowidzenie?

Niedowidzenie to poważne zaburzenie rozwoju sensorycznego, które dotyka wiele dzieci na całym świecie. Klinicznie niedowidzenie zidentyfikowano jako zmniejszenie ostrości widzenia, najczęściej [...]

Przyczyny niedowidzenia

Dysfunkcja wzroku może być konsekwencją nieprawidłowości anatomicznych i funkcjonalnych dotyczących elementów oka umożliwiających odbiór wrażeń wzrokowych, drogi wzrokowej, pierwotnej kory wzrokowej (której [...]

Rozpoznanie niedowidzenia

Do niepokojących objawów w zakresie wczesnego rozwoju funkcji wzrokowych i wzrokowo-motorycznych należą m.in.: brak kontaktu wzrokowego niemowlęcia z rodzicami, który powinien pojawić się między [...]

Następstwa niedowidzenia

Do aktywności, w których ważną rolę odgrywa widzenie, zalicza się takie czynności wymagające udziału wzroku, jak przemieszczanie się, chwytanie przedmiotów, rozpoznawanie osób, [...]

Postępowanie

Dodatkowe badania translacyjne, które opierają się na aktualnej wiedzy, umożliwiają opracowanie nowatorskich terapii niedowidzenia w celu znacznego zmniejszenia częstości jego występowania i wpływu [...]

Podsumowanie

Niedowidzenie jest związane z nieprawidłowym ustawieniem oczu (zez) lub pozbawieniem wyraźnego widzenia spowodowanym zaćmą bądź zmętnieniem rogówki, szczególnie gdy wady te występują [...]

Do góry