Profilaktyka stanów zapalnych oka po operacjach zeza – kompleksowe opracowanie

dr hab. n. med. Piotr Loba, prof. ucz.

lek. Katarzyna Pelińska

Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
I Katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Katarzyna Pelińska

Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

e-mail: katarzynapelinska@gmail.com

  • Omówienie powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych w zabiegach strabologicznych zwiększających ryzyko wystąpienia stanu zapalnego, a także profilaktyki tych powikłań
  • Dokładne przygotowanie pola operacyjnego – w tym przede wszystkim podanie 5% powidonu jodyny do worka spojówkowego operowanego oka – jako najważniejsza kwestia w profilaktyce śródoperacyjnej


Operacje strabologiczne, zaliczane do procedur zewnątrzgałkowych, są uznawane za zabiegi dość bezpieczne, niosące ze sobą stosunkowo małe ryzyko komplikacji1. Spośród wszystkich powikłań chirurgii zeza do najczęstszych należą dwojenie, zazwyczaj o charakterze przemijającym, oraz niesatysfakcjonujące wyrównanie kąta odchylenia. Inne, rzadsze, mogą pojawić się śródoperacyjnie lub po zabiegu i są to np. stany zapalne gałki ocznej. Pooperacyjne zapalenia gałki ocznej występują rzadko, ale należy być świadomym ich ryzyka. Odnosi się to zwłaszcza do pacjentów pediatrycznych, którzy stanowią znaczną część osób leczonych operacyjnie z powodu zeza i z uwagi na swój wiek nie zawsze werbalizują pogorszenie swojego stanu zdrowia2.

Stany zapalne gałki ocznej występujące po operacjach strabologicznych mogą różnić się natężeniem objawów i występować w postaci od łagodnej do ciężkiej, niosąc ryzyko trwałego upośledzenia widzenia bądź nawet wiążąc się z utratą gałki ocznej. Najczęstszą przyczyną wystąpienia zapaleń oczu jest własna flora bakteryjna pacjenta, dlatego najważniejszą rolę w profilaktyce stanów zapalnych odgrywają działania śród- i pooperacyjne mające na celu zmniejszenie ekspozycji na drobnoustroje.

O sukcesie operacji zeza stanowi nie tylko zadowalający efekt zabiegu, ale również uchronienie pacjenta przed powikłaniami pojawiającymi się po operacji. Jak każde działanie chirurgiczne, tak i w tym przypadku operacje strabologiczne są obarczone pewnym ryzykiem wystąpienia powikłań. Komplikacje te można podzielić na śródoperacyjne oraz wczesne i późne pooperacyjne.

Powikłania śródoperacyjne zwiększające ryzyko wystąpienia stanu zapalnego i ich profilaktyka

Komplikacje w trakcie operacji zwiększają ryzyko pojawienia się stanu zapalnego gałki ocznej w późniejszym okresie. Jednym z powikłań śródoperacyjnych w zabiegach strabologicznych jest perforacja twardówki. Częstość występowania tego powikłania wy...

Inne powikłania śródoperacyjne to zgubienie i ześlizgnięcie się operowanego mięśnia. Z uwagi na brak jakiejkolwiek struktury utrzymującej mięsień na powierzchni gałki ocznej w przypadku jego nieprawidłowego zabezpieczenia szwami bądź wadliwego ins...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Powikłania pooperacyjne o charakterze zapalnym i ich profilaktyka

Pooperacyjne infekcje gałki ocznej występują z częstością 1:1100-1:1900 przeprowadzanych operacji zeza. Obserwowane są:

Niedokrwienie przedniego odcinka

Powikłaniem, które może zostać błędnie rozpoznane jako stan zapalny oka, jest niedokrwienie przedniego odcinka po operacji zeza. Operacja prowadzona na 3 [...]

Reakcja alergiczna na zastosowane materiały

Reakcje alergiczne na zastosowane materiały bądź leki występują u pacjentów operowanych z powodu zeza sporadycznie. Ryzyko ich wystąpienia jest większe w grupie osób z wcześniejszym [...]

Podsumowanie

Mimo że powikłania po operacjach zeza występują rzadko, lekarze powinni być świadomi sytuacji szczególnie niebezpiecznych, umieć je szybko diagnozować i właściwie leczyć. [...]

Do góry