Ostry dyżur

Okulistyczne powikłania nadciśnienia złośliwego

lek. Anna Rzeszotarska

dr Lidia Główka

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

lek. Anna Rzeszotarska

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

e-mail: lek.arzeszotarska@gmail.com

  • W artykule przedstawiono definicję, epidemiologię i czynniki ryzyka nadciśnienia tętniczego
  • Na podstawie opisu przypadku omówiono okulistyczne powikłania nadciśnienia złośliwego, patofizjologię retinopatii nadciśnieniowej, jej diagnostykę i leczenie

Opis przypadku

Na izbę przyjęć okulistyki zgłosił się 29-letni mężczyzna z powodu nagłego pogorszenia widzenia okiem prawym. Skarżył się także na okresowe bóle głowy. Negował uraz głowy, oczu oraz obecność chorób ogólnych. Przyznał natomiast, że przez długi czas regularnie przyjmował środki psychoaktywne (mefedron).

W wywiadzie okulistycznym pacjent podawał niedowidzenie oka lewego zdiagnozowane w dzieciństwie. W badaniu przedmiotowym najlepsza skorygowana ostrość wzroku w skali Snellena oka prawego wynosiła 0,05, natomiast lewego – 0,4. Wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego mieściły się w granicach normy (16 mmHg w obu oczach). Nie stwierdzono odchyleń w zakresie struktur odcinka przedniego oka prawego ani lewego. Badanie dna oka wykazało natomiast delikatne zatarcie granic tarczy nerwu wzrokowego, poszerzenie i krętość naczyń żylnych (szczególnie w okolicy okołotarczowej), obrzęk plamki z wysiękami twardymi przyjmującymi kształt gwiazdy, kłębki waty i liczne krwotoczki (ryc. 1A, B). Na obwodzie siatkówki również obserwowano obecność krwotoczków, jednak mniej licznych niż w obszarze bieguna tylnego. Zmiany w badaniu dna oka były wyraźnie bardziej nasilone w oku prawym. U pacjenta wykonano także badania: optyczną koherentną tomografię (OCT – optical coherence tomography) plamki (ryc. 2A, B), angio-OCT plamki (ryc. 3A, B) i OCT warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL – retinal nerve fibre layers) (ryc. 4A, B). Ze względu na wysokie ciśnienie tętnicze (180/124 mmHg) zlecono pilną konsultację internistyczną. W badaniach laboratoryjnych z istotnych odchyleń stwierdzono obecność białkomoczu. Ostatecznie mężczyzna został skierowany na oddział internistyczny.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nadciśnienie tętnicze – definicja, epidemiologia, czynniki ryzyka

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organization) nadciśnienie tętnicze dotyczy 1,28 mld osób w wieku 30-79 lat, stanowiąc jedną [...]

Patofizjologia retinopatii nadciśnieniowej

Nadciśnienie tętnicze w największym stopniu uszkadza tętniczki i naczynia włosowate. W fazie skurczu na skutek podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego lokalne mechanizmy autoregulacji doprowadzają do [...]

Badanie okulistyczne

Wywiad powinien zawierać pytania dotyczące obecności objawów, takich jak ból głowy, oczu, obniżenie ostrości wzroku, ból w klatce piersiowej, omdlenia czy uczucie [...]

Leczenie

Podstawą leczenia ciężkiej retinopatii nadciśnieniowej jest przede wszystkim terapia nadciśnienia tętniczego. Pacjent powinien zostać objęty stałą opieką internistyczną i okulistyczną, a w przypadku odpowiednich [...]

Do góry