O chłoniakach spojówki słów kilka

lek. Paulina Baluch

dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak

Katedra i Klinika Okulistyki,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań
e-mail: paulina.baluch@skpp.edu.pl

Adres do korespondencji:

lek. Paulina Baluch

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

e-mail: paulinabaluch2@gmail.com

  • Artykuł przybliża aktualne dane dotyczące częstości zachorowania, metod diagnostyki i leczenia chłoniaków spojówki. Poruszono też problem rokowania w odniesieniu do poszczególnych typów chłoniaka oraz powikłań odległych po leczeniu miejscowym

Chłoniaki spojówki (CL – conjunctival lymphoma) to trzecie co do częstości występowania złośliwe nowotwory spojówki (po nowotworach wywodzących się z komórek nabłonka [OSSN – ocular surface squamous neoplasia] oraz czerniakach spojówki). Jest to choroba dotycząca głównie osób w wieku starszym (średnia wieku wynosi 61,3 roku), częściej występuje u kobiet (55%)1.

Patologiczna proliferacja tkanki limfoidalnej spojówki klinicznie objawia się występowaniem miękkiej, mobilnej, ale rzadko otorebkowanej masy guza w kolorze łososiowym, występującej najczęściej w okolicy załamków oraz spojówki gałkowej2.

Zasadniczo chłoniaki spojówki wlicza się do grupy tzw. chłoniaków przydatków oka (OAL – ocular adnexal lymphomas), do których ponadto należą chłoniaki:

  • tkanek miękkich oczodołu
  • spojówki
  • powiek
  • układu łzowego.

Taka lokalizacja chłoniaków stanowi 2% spośród wszystkich umiejscowień o lokalizacji pozawęzłowej3. Najczęściej OAL zajmują oczodół (54-66%) oraz spojówkę (25-30%)4. Często jednak się zdarza, że chłoniaki pierwotnie usytuowane w spojówce naciekają oczodół lub odwrotnie.

Pod względem histologicznym CL to chłoniaki nieziarnicze z komórek B (B-NHL). Wśród nich wyróżniamy 4 najczęstsze podtypy:

  • pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej (EMZL/MALT – extranodal marginal zone lymphoma) – 68,4% chłoniaków spojówki
  • grudkowy (FL – follicular lymphoma) – 16,3% chłoniaków spojówki
  • komórek płaszcza (MCL – mantle cell lymphoma) – 6,8% chłoniaków spojówki
  • rozlany z dużych komórek B (DLBCL – diffuse large B-cell lymphoma) – 4,6% chłoniaków spojówki.

Chłoniaki EMZL oraz FL zaliczane są do indolentnych, podczas gdy MCL oraz DLBCL to chłoniaki o wysokim stopniu złośliwości2.

Chłoniak spojówki może być mylony z grudkowym lub brodawkowym zapaleniem spojówek. W diagnostyce różnicowej należy także uwzględnić łagodną, reaktywną limfoidalną hiperplazję, brodawczaki, ziarniniak ropotwórczy, amyloidozę, a także inne nowotwory złośliwe, takie jak rak płaskonabłonkowy/kolczystokomórkowy (SCC – squamous cell carcinoma).

Ogólne rokowanie co do przeżycia zależy m.in. od typu histologicznego chłoniaka. Jest ono najlepsze dla EMZL/MALT, a najbardziej ostrożne dla MCL (przeżycie w okresie 5 i 10 lat od rozpoznania dla pacjentów z EMZL wynosi odpowiednio 97% i 93%, pod...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Chłoniaki strefy brzeżnej

Pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej (ryc. 1) jest zdecydowanie najczęściej występującym podtypem chłoniaka spojówki (68,4%). Średnia wieku w chwili rozpoznania choroby wynosi 60 [...]

Chłoniaki grudkowe

Chłoniak grudkowy to drugi co do częstości występowania podtyp chłoniaka spojówki (16,3%)1. Częściej występuje u kobiet, a średnia wieku w chwili rozpoznania to 63 [...]

Chłoniak ze strefy płaszcza oraz chłoniak rozlany z dużych komórek B

Chłoniaki ze strefy płaszcza (ryc. 4) oraz DLBCL występują znacznie rzadziej niż indolentne CL (łącznie stanowią 11,4% CL), charakteryzują się jednak [...]

Podsumowanie

Chłoniaki spojówki zawsze wymagają diagnostyki interdyscyplinarnej. O dokładnym rozpoznaniu przesądza badanie histopatologiczne, które powinno mieć miejsce w wyspecjalizowanym ośrodku. Najczęściej występującym typem chłoniaka [...]

Do góry