Aktualności naukowe

Randomizowane, otwarte badanie III fazy porównujące zastosowanie nedaplatyny w połączeniu z docetakselem v. schemat cisplatyna i docetaksel w miejscowo zaawansowanym, przerzutowym lub nawrotowym płaskonabłonkowym raku płuca (WJOG5208L)

Dr n. med. Beata Jagielska

Kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Połączenie obu leków: nedaplatyny, pochodnej cisplatyny, i docetakselu wykazało obiecujące działanie przeciwnowotworowe w zaawansowanym płaskonabłonkowym raku płuca w badaniu pierwszej i drugiej fazy. W obecnym badaniu porównano nedaplatynę w połączeniu z docetakselem v. cisplatyna i docetaksel u pacjentów z zaawansowanym płaskonabłonkowym rakiem płuca uprzednio nieleczonych lub nawrotowym płaskonabłonkowym rakiem płuca w celu określenia wpływu na całkowity czas przeżycia.

Metody

Zaplanowano randomizowane, otwarte, badanie trzeciej fazy w 53 instytucjach w Japonii. Kryteria kwalifikacyjne obejmowały: potwierdzony badaniem histopatologicznym rak płaskonabłonkowy miejscowo zaawansowany (IIIB) lub w stadium rozsiewu (IV) wcze...

Do góry