Aktualności naukowe

Porównanie standardowej chemioterapii I linii w połączeniu z nintedanibem lub bez u chorych z zaawansowanym rakiem jajnika

Dr n. med. Beata Jagielska

Kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

W badaniu porównano skuteczność połączenia karboplatyna + paklitaksel + nintedanib versus karboplatyna + paklitaksel u chorych z nowo rozpoznanym rakiem zaawansowanym jajnika. W badaniach fazy II wykazano, że nintedanib, doustny potrójny inhibitor receptora VGFR, płytkopochodnego czynnika wzrostu oraz czynnika wzrostu fibroblastów, wykazał aktywność przeciwnowotworową u chorych na zaawansowanego raka jajnika. Do badania III fazy, z podwójnie ślepą próbą włączano chore z rakiem jajnika w wieku 18 i więcej lat, po uprzednim zabiegu cytoredukcyjnym, w stopniu IIB-IV wg FIGO (ocena pooperacyjna). Pacjentki przydzielano losowo w stosunku (2:1), w obu ramionach chore otrzymywały sześć cykli karboplatyny (AUC 5 mg/ml na min lub 6 mg/ml na min) oraz paklitaksel (175 mg/m2), w grupie z lekiem badanym (grupa z nintedanibem) – nintedanib 2 × 200 mg lub placebo (grupa placebo) dwa razy na dobę w dniach 2.-21. każdego trzytygodniowego cyklu przez okres do 120 tygodni. Głównym punktem końcowym był czas przeżycia wolny od progresji w analizie intention-to-treat.

Do góry