Opis przypadku

Długotrwała całkowita remisja przerzutów raka piersi do kości czaszki i opony twardej

Dr n. med. Wojciech Rogowski

Lek. Bartosz Itrych

Oddział Onkologii Klinicznej, Szpital Onkologiczno-Kardiologiczny Magodent, Warszawa

Adres do korespondencji: Lek. Bartosz Itrych, Oddział Onkologii Klinicznej, Szpital Onkologiczno-Kardiologiczny Magodent, ul. Fieldorfa 40, 04-125 Warszawa, e-mail: bartosz.itrych@wp.pl

Rokowanie u pacjentek z obecnością przerzutów raka piersi do kości czaszki i opon mózgowych jest niekorzystne. Leczenie paliatywne jest stosowane w większości tych przypadków. Wyniki ostatnich badań wskazują na wysoką skuteczność, a także stosunkowo niską toksyczność kapecytabiny w połączeniu z trastuzumabem w leczeniu przerzutowego raka piersi. Jednak istnieje tylko jeden udokumentowany przypadek, w którym zastosowano wspomniany schemat w leczeniu przerzutów do kości czaszki i opony twardej. Prezentujemy kolejny przypadek z wykorzystaniem kapecytabiny w skojarzeniu z trastuzumabem w leczeniu chorej z rozpoznaniem raka piersi z przerzutami do kości czaszki i opony twardej ze znacznie bardziej spektakularnym efektem terapeutycznym, trwającym 24 miesiące.

Rak piersi, oprócz raka gruczołu krokowego, jest jednym z najczęściej występujących nowotworów litych dających przerzuty do kości czaszki. Na podstawie literatury wiadomo, że przerzutowy rak piersi odpowiada za 20-50 proc. wszystkich nowotworów wtórnych wykrywanych w kościach czaszki.[1,2] Rozprzestrzenianie się raka sutka do opony twardej mózgu jest stosunkowo rzadko prezentowane i dotyczy ok. 2-6 proc. przypadków.[3-5] Rokowanie u chorych z przerzutami raka piersi do kości czaszki i opon mózgowo-rdzeniowych jest niekorzystne i leczenie paliatywne jest stosowane u wszystkich pacjentów. Próby stosowania radykalnego leczenia systemowego przy obecności przerzutów raka piersi do kości czaszki zostały ograniczone z uwagi na udokumentowaną niską przepuszczalność bariery krew-mózg dla większości cytostatyków.[6] W konsekwencji tradycyjna radioterapia frakcjonowana pozostaje podstawowym sposobem leczenia przerzutów do kości czaszki. Wyniki ostatnich badań wskazują na znaczną skuteczność, a także stosunkowo niską toksyczność kapecytabiny w połączeniu z trastuzumabem w leczeniu przerzutowego raka piersi.[7-9] Pomimo tych dowodów dostępna literatura prezentuje tylko jeden przypadek, w którym taki schemat został wykorzystany do leczenia przerzutów raka piersi do kości czaszki i opon mózgowo-rdzeniowych. W tym konkretnym przypadku zastosowanie kapecytabiny i trastuzumabu umożliwiło uzyskanie 10-miesięcznej remisji choroby.[10]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

W 2005 roku 65-letnia pacjentka przebyła lewostronną mastektomię z powodu inwazyjnego raka piersi G3, pT2N2, ER (-), PR (-), HER2 (+). [...]

Dyskusja

Prezentowany przypadek jest ilustracją spektakularnej odpowiedzi terapeutycznej przerzutów raka piersi do kości czaszki i opony twardej podczas leczenia systemowego z wykorzystaniem [...]
Do góry