Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Niraparyb u pacjentek z nowo zdiagnozowanym zaawansowanym rakiem jajnika

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Stosowanie niraparybu – inhibitora polimerazy poli-ADP--rybozy (PARP) – było związane ze znacznie wydłużonym czasem przeżycia bez progresji u pacjentek z nawrotowym rakiem jajnika po chemioterapii opartej na platynie, niezależnie od obecności lub braku mutacji w genach BRCA. Jednak skuteczność niraparybu u pacjentek z nowo zdiagnozowanym zaawansowanym rakiem jajnika, z odpowiedzią na chemioterapię I rzutu opartą na platynie, pozostawała dotąd nieznana.

W prezentowanym randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu III fazy losowo przydzielono pacjentki z nowo zdiagnozowanym zaawansowanym rakiem jajnika w stosunku 2:1 do otrzymywania niraparybu lub placebo raz dziennie, po odpowiedzi na chemiotera...

Do góry