Temat numeru

Problemy związane z wczesnym rozpoznawaniem szpiczaka plazmocytowego

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak1,2

lek. Małgorzata Jarzembowska1

dr n. med. Bartosz Puła1

1Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

2Klinika Nowotworów Układu Chłonnego, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak

Klinika Hematologii

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14

02-776 Warszawa

tel. 22 34 96 478

fax. 22 34 96 334

e-mail: k.m.jamroziak@gmail.com

• Przyczyny zbyt późnego rozpoznawania szpiczaka plazmocytowego

• Obraz kliniczny i zasady prawidłowej diagnostyki

• Przedstawienie przypadku klinicznego z własnej praktyki

Szpiczak plazmocytowy (SzP) należy do najczęstszych nowotworów hematologicznych i stanowi ok. 1% wszystkich chorób nowotworowych1. Jest rozpoznawany ok. 1,5-krotnie częściej u mężczyzn niż u kobiet i dotyczy głównie osób starszych; poniżej 50 r.ż. rozpoznaje się mniej niż 10% przypadków SzP1,2. W Polsce w ciągu roku diagnozuje się wg różnych danych od 1500 do 2000 nowych przypadków SzP, natomiast liczbę pacjentów żyjących z tym nowotworem ocenia się na kilkanaście tysięcy3,4. W ostatnich latach, dzięki rejestracji nowych leków, istotnie poszerzyły się możliwości skutecznego leczenia SzP. Upowszechnienie nowych schematów chemioterapii i immunoterapii znacznie wydłużyło czas przeżycia chorych, jednak SzP nadal pozostaje nowotworem nieuleczalnym.

Jednym z istotnych czynników pogarszających rokowanie chorych na SzP jest opóźnione rozpoznawanie tego nowotworu5-8. Średni czas od pojawienia się objawów klinicznych do ustalenia właściwego rozpoznania jest jednym z najdłuższych wśród chorób onkologicznych6. Ten problem częściowo wynika z niskiej zachorowalności na SzP, co powoduje, że lekarze pierwszego kontaktu rzadko biorą go pod uwagę w diagnostyce różnicowej. Znacznie istotniejszą przyczyną wydaje się jednak niecharakterystyczny profil objawów klinicznych SzP, na który składają się występujące powszechnie dolegliwości, szczególnie częste u starszych osób.

Z powodu nieswoistych objawów postawienie ostatecznej diagnozy SzP zajmuje często wiele miesięcy. Stwierdzono na przykład, że ponad połowa pacjentów z rozpoznaniem tego nowotworu odbywa co najmniej 3 konsultacje u różnych specjalistów przed skierowaniem do szpitala9. Ponadto wykazano, że proces diagnostyczny SzP trwa znacznie dłużej niż w przypadku, gdy zmiana nowotworowa jest dostępna w badaniu fizykalnym lub wykrywalna prostymi metodami (jak czerniak lub rak piersi)7. Istotną barierą dla wczesnej diagnostyki SzP w ramach podstawowej opieki ambulatoryjnej są również ograniczenia systemowe, takie jak krótki czas wizyty u lekarza utrudniający pogłębioną analizę objawów oraz niewystarczający zakres zlecanych badań diagnostycznych, które są włączone w stawkę kapitacyjną w Polsce10.

Objawy kliniczne SzP wynikają głównie z nacieczenia szpiku kostnego przez nowotworowe komórki plazmatyczne, wytwarzania przez nie monoklonalnego białka immunoglobulinowego (tzw. białka M) i wydzielania cytokin stymulujących destrukcję kości1. Wedł...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytania

Jakie rozpoznanie należy postawić u opisanej pacjentki?

Podsumowanie

Trudności we wczesnej diagnostyce SzP wynikają głównie z faktu, że ten nowotwór manifestuje się powszechnymi objawami typowymi dla różnych chorób i [...]

Do góry