Pacjent w trakcie leczenia onkologicznego

Postępowanie w przypadku gorączki neutropenicznej i zakażeń krwi

dr n. med. Elżbieta Wiater

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Elżbieta Wiater

Specjalistyczny Szpital Miejski

im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Batorego 17/19

87-100 Toruń

e-mail: ewiater@med.torun.pl

• Ryzyko wystąpienia gorączki neutropenicznej (FN) w zależności od stosowanego protokołu chemioterapii

• Antybiotykoterapia empiryczna FN w różnych grupach chorych i w szczególnych sytuacjach klinicznych

• Postępowanie w zakażeniach krwi występujących u pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego

Najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju ciężkich zakażeń (bakteryjnych i grzybiczych) u chorych na nowotwory jest neutropenia. Stanowi ona najczęstszą manifestację kliniczną przejściowego uszkodzenia szpiku kostnego w wyniku leczenia przeciwnowotworowego (chemioterapia, radioterapia). Jest to spowodowane tym, że czas krążenia dojrzałych neutrofili we krwi jest najkrótszy w porównaniu z innymi komórkami wytwarzanymi przez szpik kostny, czyli płytkami krwi i krwinkami czerwonymi.

Termin neutropenia oznacza zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych poniżej dolnej granicy normy. Zgodnie z kryteriami NCI-CTCAE wersja 5.0 (National Cancer Institute-Common Terminology Criteria for Adverse Events) natężenie neutropenii określa się na podstawie bezwzględnej liczby neutrofili (ANC – absolute neutrophil count) w morfologii krwi obwodowej:

  • 1 stopnia: od 1,5 do 2 G/l
  • 2 stopnia: od 1 do 1,5 G/l
  • 3 stopnia: od 0,5 do 1 G/l
  • 4 stopnia: poniżej 0,5 G/l.

Klinicznie istotne jest zmniejszenie liczby neutrofili <1 G/l, czyli neutropenia 3 i 4 stopnia wg NCI-CTCAE wersja 5.0. Okres, w którym odnotowuje się najmniejszą liczbę neutrofili, nazywa się nadirem. Zwykle występuje on między 7 a 14 dniem po zakończeniu chemioterapii. Równie ważny jak nasilenie neutropenii jest czas jej trwania (> lub <7 dni). Większość cytostatyków stosowanych w ramach protokołów chemioterapii powoduje neutropenię, która trwa zazwyczaj ok. 7 dni. Niezwykle istotne jest zatem określenie ryzyka gorączki neutropenicznej (FN – febrile neutropenia). W zależności od rodzaju cytostatyków wchodzących w skład protokołów leczenia wyróżnia się chemioterapię: dużego (>20%), pośredniego (10-20%) i małego (<10%) ryzyka wystąpienia FN. W tabeli 1 zestawiono wybrane protokoły chemioterapii z uwzględnieniem tego ryzyka.

Poniżej szczegółowo omówiono postępowanie w FN oraz zakażeniach krwi.

Gorączka neutropeniczna

Gorączka w chorobie nowotworowej w zdecydowanej większości przypadków (ok. 80%) ma podłoże infekcyjne, ale może także towarzyszyć niektórym typom nowotworów (np. nowotwory limfoproliferacyjne, rak nerki czy pierwotny rak wątroby) oraz być konsekwencją leczenia przeciwnowotworowego (metotreksat, bleomycyna).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zakażenia krwi

Czynniki predysponujące do tego typu zakażeń stanowią cewniki naczyniowe, współistniejące istotne klinicznie uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego (jama ustna, jelita) oraz [...]

Podsumowanie

Neutropenia znacznie zwiększa ryzyko ciężkich infekcji u chorych na nowotwory. Należy pamiętać, że sytuacja pacjentów z FN jest odmienna niż chorych [...]

Do góry