Pacjent w trakcie leczenia onkologicznego

Powikłania endokrynologiczne podczas immunoterapii chorych na nowotwory

lek. Anna Dawidowska

prof. dr hab. n. med. Iwona Ługowska

Oddział Badań Wczesnych Faz, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Iwona Ługowska

Oddział Badań Wczesnych Faz

Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie

– Państwowy Instytut Badawczy

ul. W.K. Roentgena 5

02-781 Warszawa

• Najczęstsze endokrynopatie indukowane inhibitorami punktów kontrolnych układu immunologicznego

• Objawy zaburzeń czynności układu endokrynnego u chorych na nowotwory poddawanych immunoterapii

• Postępowanie w przypadku endokrynopatii występujących w czasie stosowania immunoterapii

W 2018 r. Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii trafiła do prof. Jamesa P. Allisona ze Stanów Zjednoczonych i Tasuku Honjo z Japonii za wkład w rozwój immunoterapii nowotworów. Ta innowacyjna metoda leczenia polega na odblokowaniu działania układu odporności. Pierwszy lek immunokompetentny (ipilimumab), do którego powstania przyczyniły się badania noblistów, zarejestrowano w 2010 r. Chociaż stosowanie leczenia immunologicznego na szeroką skalę jest na razie pieśnią przyszłości, to już dziś odgrywa ono ogromną rolę w terapii wielu nowotworów złośliwych.

Najczęściej wykorzystywaną w praktyce klinicznej metodą immunoterapii nowotworów jest stosowanie przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciw antygenom komórek nowotworowych lub na punkty kontrolne odpowiedzi immunologicznej, a także szczepionek opartych na komórkach nowotworowych lub komórkach dendrytycznych.

Najpowszechniej eksplorowanymi immunologicznymi punktami kontroli w onkologii są:

  • antygen 4 związany z limfocytami T cytotoksycznymi (CTLA-4 – cytotoxic T cell antigen 4)
  • receptor programowanej śmierci 1 (PD-1 – programmed death receptor 1)
  • ligand receptora programowanej śmierci 1 (PD-L1 – programmed death-ligand 1).

Receptor CTLA-4 to transmembranowe białko, odpowiadające za hamowanie funkcji limfocytów T. Działa przede wszystkim przez konkurowanie z cząsteczką kostymulatorową CD28 o wiązanie do jej ligandów CD80 i CD86 na komórkach prezentujących antygen (APC – antigen presenting cells), blokując sygnał kostymulatorowy aktywujący limfocyty. Zgodnie z teorią, blokada receptora CTLA-4 przez przeciwciała monoklonalne powinna utrzymywać limfocyty T w stanie aktywacji i doprowadzić do amplifikacji odpowiedzi odpornościowej w organizmie. Tym samym wzmocnieniu powinna ulec odpowiedź przeciwnowotworowa, co stanowi podstawę klinicznego zastosowania przeciwciał monoklonalnych anty-CTLA-4 w immunoterapii nowotworów.

PD-1 jest białkowym receptorem błonowym uważanym za ważny punkt kontroli immunologicznej regulującej apoptozę, czyli zaprogramowaną śmierć komórki, poprzez zwiększenie aktywności swoistych antygenowo limfocytów T węzłów chłonnych, przy równoczesny...

Działania niepożądane immunoterapii

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Powikłania endokrynne występujące w trakcie immunoterapii nowotworów dotyczą najczęściej gruczołów wydzielania wewnętrznego, takich jak przysadka, tarczyca i trzustka. Dokładny patomechanizm leżący u podstaw [...]

Do góry