Profilaktyka zachorowań

Badania profilaktyczne w podejrzeniu zespołu mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej – informacje dla internisty

dr n. med. Agnieszka Stembalska

Katedra i Zakład Genetyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Agnieszka Stembalska Katedra i Zakład Genetyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. K. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław e-mail: agnieszka.stembalska@umed.wroc.pl

  •  W artykule przedstawiono kryteria rozpoznania i profilaktykę najczęstszych postaci mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej (MEN)
  • Omówiono nowotwory występujące w MEN z podziałem na endokrynne i nieendokrynne


Nowotwory uwarunkowane dziedzicznymi predyspozycjami stanowią zaledwie 5-10% wszystkich zachorowań na nowotwory. Predyspozycje wiążą się jednak ze zwiększonym ryzykiem rozwoju całego spektrum nowotworów powiązanych z określonym genem/zmianą genetyczną, co pociąga za sobą m.in. stosowanie pojęcia „zespół dziedzicznej predyspozycji do nowotworów”. Rozpoznanie predyspozycji ma znaczenie przede wszystkim dla zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, wczesnej terapii czy postępowania chirurgicznego i/lub chemio- oraz radioterapii1,2.

Przeważająca część zespołów predyspozycji dziedziczona jest w sposób autosomalny dominujący i charakteryzuje się występowaniem określonych nowotworów złośliwych wśród co najmniej 3 krewnych, w co najmniej 2 kolejnych pokoleniach, z uwzględnieniem przynajmniej 1 wczesnego zachorowania. Większość tych zachorowań dotyczy osób dorosłych, chociaż niektóre z predyspozycji skutkują pojawieniem się nowotworów u dzieci. Wymusza to stosowanie odpowiedniej profilaktyki czy metod wczesnego wykrywania w tej grupie pacjentów2-4.

Niektóre zespoły dziedzicznej predyspozycji do nowotworów charakteryzują się dużą heterogennością kliniczną, współwystępowaniem nowotworów złośliwych i łagodnych. Dlatego istotne jest uwzględnienie takich zachorowań przy zbieraniu wywiadu chorobowego czy rodzinnego.

Jedną z predyspozycji o złożonym obrazie klinicznym jest zespół mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej (MEN – multiple endocrine neoplasia). Obejmuje on szeroki zakres zaburzeń endokrynnych i nieendokrynnych, których obecność stwierdzana jest albo na podstawie nadprodukcji hormonów wydzielanych przez nowotwór, albo przez sam wzrost nowotworu. Wyróżnia się kilka postaci MEN, uwzględniając zakres objawów i podłoże genetyczne. Należą do nich z dominującymi objawami:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1

Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1 – multiple endocrine neoplasia 1, zespół MEN1, zespół Wermera) obejmuje różne kombinacje ponad 20 nowotworów endokrynnych [...]

Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 2

Nowotwory w mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2 (MEN2, zespół MEN2) charakteryzują się wieloogniskowością, obustronnością, wielonarządowością, mają tendencję do wcześniejszego pojawiania się [...]

Podsumowanie

Zespół mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej to grupa heterogennych klinicznie, rzadkich zespołów predyspozycji do nowotworów dziedziczonych w sposób autosomalny dominujący z wysoką penetracją. [...]

Do góry