Ekg dla pediatry

Redaktor działu: dr n. med. Anna Turska-Kmieć, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Zapis elektrokardiograficzny u dzieci z kardiomiopatią przerostową

dr n. med. Lidia Ziółkowska

Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Adres do korespondencji: dr n. med. Lidia Ziółkowska, Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa; e-mail: l.ziolkowska@czd.pl

Wprowadzenie

Kardiomiopatia przerostowa (HCM – hypertrophic cardiomyopathy) jest chorobą mięśnia sercowego charakteryzującą się przerostem lewej komory, który nie jest wtórny do wrodzonej wady serca ani nadciśnienia tętniczego. HCM jest genetycznie uwarunkowaną chorobą serca, dziedziczoną w sposób autosomalny dominujący. Występuje od urodzenia, przy czym przerost mięśnia lewej komory (LK) może być obecny od razu po urodzeniu lub we wczesnym okresie życia, jednak w większości przypadków zmiany ujawniają się dopiero w okresie dojrzewania (po 12 roku życia). Stopień przerostu mięśnia sercowego i etiologia HCM u dzieci są różne, co wpływa na dużą różnorodność obrazu klinicznego i ekspresji fenotypowej. Przerost mięśnia LK najczęściej jest asymetryczny. Zwykle zajęta jest przegroda międzykomorowa i przednio-boczna wolna ściana LK. Często występuje przerost koncentryczny i sporadycznie przerost okolicy koniuszka. Kardiomiopatię przerostową zawężającą rozpoznaje się u około 25% chorych z HCM; występuje u nich zawężenie i skurczowy gradient ciśnienia w drodze odpływu LK. U 80% dzieci stwierdza się nieprawidłowości śródściennych tętnic wieńcowych pod postacią zwężenia, pogrubienia ich ściany na skutek przerostu błony środkowej lub wewnętrznej. Obszary niedokrwienia i zwłóknienia mięśnia sercowego u pacjentów z HCM są przyczyną sztywności ścian, upośledzenia funkcji rozkurczowej LK i mogą być ogniskiem klinicznie istotnych komorowych zaburzeń rytmu serca.

Przyczyny kardiomiopatii przerostowej są różne w zależności od wieku dziecka. Przerost mięśnia LK u niemowląt i młodszych dzieci w większości przypadków związany jest z wrodzonymi zaburzeniami metabolicznymi (cukrzyca u matki w czasie ciąży, choro...

Badanie elektrokardiograficzne

 W zapisie elektrokardiograficznym, nieprawidłowym u około 80% dzieci, stwierdza się cechy przerostu lewej komory i lewego przedsionka, lewogram, obniżenie odcinka ST, odwrócenie załamka T, patologiczny załamek Q, zwiększoną amplitudę załamka R w ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kryteria rozpoznawania przerostu lewej komory u dzieci

Do kryteriów rozpoznawania przerostu lewej komory u dzieci należą:

Kryteria rozpoznawania przerostu lewego przedsionka u dzieci

W rozpoznawaniu przerostu lewego przedsionka u dzieci należy uwzględnić:

Odwrócenie załamka T

Odwrócenie załamka T w odprowadzeniach bocznych i dolno-bocznych jest powszechnie stwierdzane u dzieci z HCM (ryc. 1 i 2). U 62% pacjentów bez [...]

Obniżenie odcinka ST

Obniżenie odcinka ST jest bardzo częstą nieprawidłowością stwierdzaną w zapisie EKG u dzieci z HCM. Jest opisywane u 46-50% pacjentów z [...]

Patologiczny załamek Q

U pacjentów z HCM patologiczny załamek Q opisywany jest w 32-42% przypadków. W badaniach innych autorów u 42% pacjentów bez objawów [...]

Opóźnienie przewodzenia śródkomorowego

Blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB) jest nieprawidłowością stwierdzaną u 2% pacjentów z HCM, natomiast nie jest opisywany w EKG u [...]

Odchylenie osi elektrycznej w lewo

Odchylenie kąta osi elektrycznej w lewo (LAD – left axis deviation) – od -30° do -90° – występuje u około 12% [...]

Dodatkowa droga przewodzenia przedsionkowo-komorowego

Należy zwrócić uwagę, że w zapisie EKG mogą byś stwierdzane cechy dodatkowej drogi przewodzenia przedsionkowo-komorowego pod postacią krótkiego odstępu PR z [...]