Omówmy to na przypadkach

Noworodek z wrodzoną zakrzepicą tętnic udowych

lek. Magdalena Goławska1
lek. Adrian Boruc2
lek. Piotr Rago3

1Oddział Neonatologiczny, Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach

2Zakład Diagnostyki Obrazowej, Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach

3Zakład Diagnostyki Obrazowej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. Adrian Boruc

Zakład Diagnostyki Obrazowej,

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce

e-mail: adrianborucpl@gmail.com

  • Omówienie zaleceń dotyczących leczenia zakrzepicy okresu noworodkowego na podstawie przypadku klinicznego dziecka z wrodzoną zakrzepicą tętnicy udowej po stronie prawej
  • Obraz kliniczny powikłań zakrzepowych u noworodków
  • Jak rozpoznać i leczyć zakrzepicę u noworodka? O roli badań laboratoryjnych i obrazowych, a także znaczeniu leczenia przeciwzakrzepowego heparynami oraz trombolitycznego

Noworodek płci męskiej z CIII, PII urodzony przez cięcie cesarskie w 39 t.c. w stanie dobrym. Oceniony na 9/9/10/10 punktów w skali Apgar z masą ciała 3530 g. W wywiadzie położniczym dodatni wymaz z dróg rodnych w kierunku nosicielstwa Streptococcus agalactiae. Matka otrzymała pełną profilaktykę okołoporodową ampicyliną.

Po porodzie stan ogólny dziecka był dobry. W badaniu przedmiotowym stwierdzono bladość kończyny dolnej prawej i jej oziębienie, a także słabo wyczuwalne tętno na tętnicy udowej prawej. Noworodka umieszczono pod promiennikiem ciepła, zlecono pilną obserwację i pomiar saturacji na obu kończynach dolnych.

Wykonano badanie pulsoksymetrem, w którym wykazano różnice w wartościach saturacji i czynności serca. Na lewej stopie saturacja wynosiła 100%, a czynność serca – 150/min, na bladej i chłodniejszej stopie prawej pomiary te wynosiły odpowiednio 78% i 70/min.

Pobrano badania laboratoryjne, w tym posiew krwi i grupę krwi, zastosowano wlew kroplowy z 10% glukozy.

W obserwacji klinicznej stwierdzono utrzymującą się bladość kończyny dolnej prawej, brak tętna na tętnicy udowej powierzchownej, palce stopy prawej blade, bez widocznego powrotu włośniczkowego. Stopa prawa była wyraźnie chłodniejsza od lewej.

W trybie pilnym zlecono badanie ultrasonograficzne (USG) tętniczych naczyń udowych (ryc. 1 i 2). W USG tętnicy udowej wspólnej prawej widoczna świeża przyścienna skrzeplina o długości około 15 mm skierowana do tętnicy udowej powierzchownej i głębokiej. Rozpoznano zwężenie istotne hemodynamicznie >75%.

W badaniach laboratoryjnych u noworodka wykładniki stanu zapalnego były ujemne: stężenie białka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein) wynosiło 0,00 mg/dl, liczba leukocytów (WBC – white blood cells) – 17 940/μl, w rozmazie neutrofilowym pałki stanowiły 3%, granulocyty segmentowane – 57%, granulocyty kwasochłonne – 2%, limfocyty – 36%, monocyty – 2%, liczba erytrocytów (RBC – red blood cells) wynosiła 5,3 mln/μl, hemoglobina (Hgb) – 18,8 g/dl, hematokryt (HCT) – 53,6%, liczba płytek krwi (PLT) – 301 000/μl. Odnotowano podwyższone wartości dimerów D do 3,39 µg/ml (N: <0,50 µg/ml), obniżone stężenie fibrynogenu – 152,94 mg/dl (N: 180-350 mg/dl), a także przesunięcia w koagulogramie: wydłużony czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT – activated partial thromboplastin time; N: 26-37 s) – 51 s, międzynarodowy znormalizowany współczynnik czasu protrombinowego (INR – international normalized ratio; N: 0,80-1,20) wynoszący 1,38, czas protrombinowy 15 s (N: 10-13 s).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Powikłania zakrzepowe rzadko są rozpoznawane w okresie noworodkowym. Statystycznie częściej występują w naczyniach żylnych jako powikłanie intensywnego leczenia noworodka. Stosunek częstości [...]

Podsumowanie

Zakrzepica naczyń tętniczych u noworodka ocenionego na 10 punktów w skali Apgar, z ciąży o prawidłowym przebiegu, bez czynników ryzyka jest [...]

Do góry