Temat numeru

Nieprzypadkowe urazy – potrząsanie jako przyczyna uszkodzenia OUN u dzieci

lek. Diana Puzio1
lek. Tomasz Puzio2
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz1

1Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2Zakład Diagnostyki Obrazowej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Diana Puzio

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź

e-mail: dianamariapuzio@gmail.com

  • Przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu epidemiologii i obrazu klinicznego nieprzypadkowych urazów głowy u niemowląt i małych dzieci
  • Proces diagnostyczny nieprzypadkowych urazów głowy – najnowsze rekomendacje American Academy of Pediatrics z 2020 roku
  • Obowiązek zgłaszania podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka w świetle polskiego prawa

Potrząsanie jako przyczyna uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN) zostało opisane na początku lat 70. ubiegłego wieku i nazwane zespołem dziecka potrząsanego (whiplash shaken infant syndrome)1. Jednakże na podstawie badań naukowych i zeznań sprawców przemocy wobec najmłodszych stwierdzono, że mechanizm urazów i ich obraz jest bardziej złożony, niż wówczas przypuszczano. W 2009 roku w Stanach Zjednoczonych zaproponowano nowy termin uwzględniający różnorodność mechanizmów urazu – „uraz głowy wskutek użycia przemocy” (AHT – abusive head trauma). W wydanym oświadczeniu stwierdzono, że choć potrząsanie pozostaje główną rozpoznawaną formą przemocy, to tępy uraz głowy towarzyszący potrząsaniu lub występujący samodzielnie może być również odpowiedzialny za powstanie charakterystycznych uszkodzeń głowy i struktur w niej zawartych2. W Polsce nadal funkcjonuje nazwa „zespół dziecka potrząsanego”, którą klasyfikuje się w systemie ICD-10 pod kodem T74 – zespół dziecka maltretowanego (ZDzM), obejmującym wszystkie formy przemocy stosowanej wobec dzieci3.

Niezależnie od przyjętej nomenklatury naukowcy wydają się zgodni co do tego, że urazy głowy u niemowląt i małych dzieci powstałe wskutek użycia przemocy pozostają wyzwaniem diagnostycznym, są zbyt rzadko rozpoznawane, a częstość ich występowania jest niedoszacowana w statystykach. Przypuszcza się, że ma to związek nie tylko z brakiem możliwości zebrania wywiadu od samego pacjenta lub jego niechęcią do relacjonowania przemocy wynikającą ze stadium rozwoju, lecz także z brakiem specyficznych objawów u najmłodszych pacjentów i obawą przed formułowaniem rozpoznania, które może niesłusznie obciążyć opiekunów. Jednakże unikanie lub opóźnianie prawidłowej diagnozy naraża pacjenta i potencjalnie jego rodzeństwo na poważne konsekwencje zdrowotne, a nawet śmierć. Ustalenie rozpoznania, nawet jeśli wiąże się ono z dyskomfortem opiekunów, umożliwia natomiast wdrożenie natychmiastowej i wielospecjalistycznej pomocy, co w efekcie może ograniczyć negatywne skutki doznanych obrażeń i uratować życie dziecka4.

Epidemiologia

Częstość występowania AHT u niemowląt w Stanach Zjednoczonych szacuje się na 32-38 przypadków na 100 000 dzieci4. W Polsce według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, gromadzącego informacje o jednostkach ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czynniki ryzyka

Maltretowanie dzieci zostało powiązane z niektórymi czynnikami środowiskowymi, takimi jak:

Mechanizm urazu i patofizjologia

Biomechanika nieprzypadkowych urazów głowy nie jest do końca poznana. Do uszkodzenia dochodzi na drodze dwóch podstawowych mechanizmów: potrząsania i uderzania. W [...]

Diagnostyka

Szacuje się, że ponad 30% przypadków AHT nie jest zdiagnozowanych podczas wizyt z powodu nieprawidłowej interpretacji wyników badania lekarskiego lub badań [...]

Postępowanie

W proces diagnostyczno-terapeutyczny dziecka, u którego podejrzewa się uraz głowy wskutek użycia przemocy, powinni być zaangażowani lekarze rodzinni, pediatrzy oraz w [...]

Obowiązki prawne

Samo podejrzenie stosowania przemocy wobec małoletniego zobowiązuje lekarza do niezwłocznego zawiadomienia policji lub prokuratury. Nie jest wymagane rozpoznanie zespołu dziecka potrząsanego [...]

Prewencja

Informowanie rodziców nowo narodzonych dzieci o destrukcyjnych skutkach jakiejkolwiek przemocy fizycznej wydaje się kluczowe w profilaktyce AHT. W niektórych badaniach wykazano [...]

Wnioski

Zespół dziecka potrząsanego jako następstwo nieprzypadkowych urazów (AHT) obejmuje uszkodzenia głowy i zawartych w niej struktur u niemowląt oraz małych dzieci, [...]

Komentarz

W procesie diagnostycznym dziecka, u którego podejrzewa się występowanie nieprzypadkowego urazu głowy, zasadne wydaje się rozważenie, czy nie jest ono ofiarą [...]
Do góry