Temat numeru

Udar tętniczy mózgu u dzieci – leczenie fazy ostrej, profilaktyka wtórna oraz rokowanie

dr hab. n. med. Ilona Kopyta, prof. SUM1
prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska2

1Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Klinika Neurologii Rozwojowej, Katedra Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Ilona Kopyta, prof. SUM

Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

e-mail: ilonakopyta@autograf.pl

  • Przegląd metod leczenia udaru niedokrwiennego mózgu u dzieci – zastosowanie leków przeciwzakrzepowych, przeciwpłytkowych i trombolizy
  • Nawrót i profilaktyka wtórna udaru niedokrwiennego w populacji pediatrycznej
  • Następstwa i rokowanie u dziecka po przebytym udarze


Ostra faza udaru niedokrwiennego mózgu jest definiowana jako 3-tygodniowy okres od momentu wystąpienia objawów niedokrwienia mózgu. W tym czasie przebieg kliniczny może być różnorodny i obejmować duże ukrwotocznienie ogniska niedokrwiennego czy złośliwy zespół tętnicy środkowej mózgu. Około 3% dzieci umiera w trakcie hospitalizacji z powodu udaru niedokrwiennego. Większość małych pacjentów po przebytym udarze będzie prezentować trwałe jego skutki pod postacią deficytów motorycznych, tj. niedowładów kończyn i ruchów mimowolnych, a także deficytów intelektualnych i związanych z tym trudności szkolnych.

Leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu u dzieci

Ostra faza udaru niedokrwiennego, zwykle rozumiana jako okres 3 tygodni od początku objawów, to czas, w którym powinno się wdrożyć intensywne leczenie oraz usprawnianie dziecka. Po ustaleniu rozpoznania udaru niedokrwiennego, a więc po wykluczeniu udaru krwotocznego oraz stanów imitujących udar (stroke mimic), niezbędne jest podjęcie szybkiego działania, które ma przede wszystkim na celu ograniczenie rozmiaru ogniska niedokrwienia. Zgodnie z wynikami aktualnych badań wokół ogniska udarowego znajduje się strefa tzw. penumbry, która może zostać ocalona i nie ulec martwicy, jeśli szybko zostanie przywrócona perfuzja w obrębie niedrożnego naczynia tętniczego. Ograniczenie wielkości ogniska niedokrwiennego ma z kolei istotne znaczenie dla odległych skutków udaru, w tym stopnia niepełnosprawności dziecka zarówno w znaczeniu kondycji ruchowej, jak i funkcji intelektualnych.

Metody leczenia farmakologicznego dzieci po udarze niedokrwiennym zostały oparte na doświadczeniach i rekomendacjach dotyczących postępowania u dorosłych pacjentów z udarem. Polskie wytyczne leczenia dzieci pozostają w opracowaniu.

Leczenie trombolityczne oraz trombektomia

Standardem postępowania u dorosłych pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu jest leczenie trombolizą dożylną z wykorzystaniem rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu (rtPA – recombinant tissue plasminogen activator). Działanie to ma na ...

Wyniki badań dotyczących skuteczności oraz bezpieczeństwa dożylnej trombolizy w populacji dzieci z udarem niedokrwiennym były niejednoznaczne. W charakterystyce produktu leczniczego preparatu rtPA zawarto więc informację o ograniczonych doświadcze...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu u dzieci

Ostra faza udaru niedokrwiennego, zwykle rozumiana jako okres 3 tygodni od początku objawów, to czas, w którym powinno się wdrożyć intensywne [...]

Profilaktyka wtórna w udarze dziecięcym

Po wykluczeniu przyczyny sercowo-zatorowej udaru niedokrwiennego oraz rozwarstwienia ściany naczynia pacjent powinien przyjmować kwas acetylosalicylowy przez co najmniej 2 lata od [...]

Nawrót udaru niedokrwiennego w populacji dziecięcej

Zgodnie z aktualnie obowiązującą definicją przez nawrót udaru rozumiemy wystąpienie nowych objawów wynikających z niedokrwienia mózgu, które musi zostać potwierdzone w [...]

Skutki odległe i rokowanie u dzieci po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu

Większość dzieci, które przebyły udar niedokrwienny mózgu, prezentuje trwałe deficyty w zakresie zarówno funkcjonowania motorycznego, jak i mowy, pamięci, koncentracji uwagi, [...]

Podsumowanie

Leczenie ostrej fazy niedokrwienia mózgu u dzieci polega na podawaniu leków przeciwpłytkowych, a w przypadku pacjentów powyżej 16 roku życia – [...]

Do góry