Prawo – dziecinnie proste

Leczenie dziecka w przypadku braku porozumienia rodziców

adw. Anna Popławska

Kancelaria Adwokacka Anna Popławska w Łodzi, filia w Poddębicach

Adres do korespondencji:

adw. Anna Popławska

Kancelaria Adwokacka Anna Popławska

ul. Sterlinga 27/29 lok. 309, 90-212 Łódź

e-mail: poczta@anna-poplawska.pl

  • Istotne sprawy dziecka – czym właściwie są i dlaczego porozumienie rodziców co do nich jest tak ważne
  • Rola sądu w sporze między rodzicami
  • Sytuacja lekarza wobec braku porozumienia rodziców w kwestii udzielenia dziecku świadczeń zdrowotnych


W większości przypadków osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na leczenie będzie sam zainteresowany. Nie ulega wątpliwości, że każdy dorosły pacjent posiada prawo do samostanowienia o sobie1. Odmienne regulacje przewidział natomiast ustawodawca w odniesieniu do osób małoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia. Osoby te nie mogą w sposób prawnie skuteczny samodzielnie ani zgody wyrazić, ani jej odmówić i działają poprzez swoich przedstawicieli albo w przypadku starszych dzieci łącznie z nimi. Sytuacją przysparzającą problemów w uzyskaniu koniecznej do leczenia zgody są przypadki braku porozumienia między rodzicami.

W odniesieniu do leczenia małoletnich, czyli osób poniżej 18 roku życia, wyróżnia się dwa rodzaje zgód:

  • zgodę substytucyjną – gdy zgodę na leczenie dziecka poniżej 16 roku życia wyraża zasadniczo rodzic pacjenta (lub inny przedstawiciel ustawowy)
  • zgodę kumulatywną – gdy zgodę na leczenie dziecka powyżej 16 roku życia wyraża sam pacjent łącznie z rodzicem (lub innym przedstawicielem ustawowym).

Udzielenie zgody powinno zostać poprzedzone wyczerpującą i zrozumiałą informacją przekazaną przez lekarza zarówno rodzicowi, jak i małoletniemu pacjentowi. Dzieci poniżej 16 roku życia również posiadają prawo do uzyskania informacji, ale w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu leczenia. Powyższy aspekt podlega każdorazowej ocenie lekarza, który udzielając informacji, musi uwzględnić nie tylko wiek, lecz także dojrzałość emocjonalną oraz stopień rozwoju dziecka.

Władza rodzicielska

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym2 (dalej k.r.o.) rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka, które pozostaje pod ich władzą rodzicielską. Prawo nie definiuje pojęcia władzy rodzicielskiej. W piśmiennictwie i orzecznictwie przyjmuje się jednak, że stanowi ona „ogół obowiązków i praw względem dziecka mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów”3.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każdy z nich jest zarówno zobowiązany, jak i uprawniony do jej wykonywania (art. 97 § 1 k.r.o.). Ustawodawca tym samym wprowadził jednocześnie obowiązek i prawo do wykonywania władzy rodzicie...

Z brzmienia wskazanego art. 97 § 2 k.r.o. wynika zatem, że sprawy „nieistotne” są prowadzone przez każdego z rodziców. Oczywiście również i tutaj rodzice powinni wzajemnie się o nich informować. W sprawach nagłych, dotyczących np. zdrowia dziecka ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Istotne sprawy

Prawo nie definiuje wprost pojęcia istotnych spraw. Aby dokonać interpretacji, należy zatem sięgnąć do doktryny prawa oraz orzecznictwa sądowego. Do istotnych [...]

Zasada samodzielnej reprezentacji a spór między rodzicami

Generalną zasadą w odniesieniu do wykonywania władzy rodzicielskiej jest zasada samodzielnej reprezentacji dziecka. Oznacza ona, że może ją wykonywać każdy rodzic [...]

Pisemna zgoda

Powyższe stwierdzenia nie oznaczają jednak, że oboje rodzice muszą zawsze wyrażać pisemną zgodę na każde badanie czy zabieg. Obecnie obowiązujące regulacje [...]

Etapy postępowania

Należy podkreślić, że nie tylko lekarz ma prawo bądź w niektórych przypadkach nawet obowiązek szukać pomocy w sądzie. W momencie gdy [...]

Brak wymogu uzyskania zgody

Istnieją pewne szczególne sytuacje, kiedy lekarz może podjąć działania bez uzyskania jakiegokolwiek oświadczenia zgody. Rzecz dotyczy pacjentów, którzy ze względu na [...]

Kwestia szczepień

Szczególnego znaczenia w ostatnim czasie nabiera kwestia szczepień jako świadczenia coraz bardziej w niektórych kręgach kwestionowanego i wywołującego skrajne emocje. W [...]

Władza rodzicielska – brak możliwości weryfikacji

Dobrowolna i poinformowana zgoda udzielona na dane świadczenie to podstawowy wymóg prawny leczenia. Stanowi ona warunek konieczny dla podjęcia działań przez [...]

Znaczenie dokumentacji medycznej

Warto zaznaczyć, że dokumentacja medyczna posiada istotną wartość dowodową. Może odegrać znaczącą rolę w postępowaniu prowadzonym w związku z podejrzeniem poniesienia [...]
Do góry