Wytyczne

Rozpoznawanie i leczenie zaparcia czynnościowego u niemowląt, dzieci i młodzieży
Stanowisko i zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht1
Konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz1

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska2
Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień3

1Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

3Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

e-mail: dr.piotr.albrecht@gmail.com

  • Zasady rozpoznawania i leczenia zaparcia czynnościowego na podstawie wytycznych ESPGHAN/NASPGHAN
  • Najczęściej popełniane błędy w praktyce pediatry i lekarza pierwszego kontaktu
  • Przegląd leków stosowanych w leczeniu zaparcia czynnościowego w populacji pediatrycznej


Ostatnie oficjalne wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia zaparcia czynnościowego u niemowląt, dzieci i młodzieży zostały opublikowane przez North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN) oraz European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) w 2014 roku1. Na podstawie analizy ich funkcjonowania w środowisku lekarskim w Stanach Zjednoczonych, Holandii (publikacje Barnesa i wsp.2 oraz Koppena i wsp.3), zwłaszcza wśród lekarzy pierwszego kontaktu i pediatrów, przeprowadzonej w 2018 roku wykazano, że stopień ich przyswojenia jest zdecydowanie niedostateczny, co zresztą jest zgodne z odczuciami i doświadczeniami zarówno autorów niniejszej publikacji, jak i szerszego grona gastroenterologów dziecięcych, z którymi konsultowano ten tekst.

 W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Barnesa i wsp.2 z udziałem 519 pracowników medycznych (197 gastroenterologów, 116 pielęgniarek gastroenterologicznych, 206 pediatrów/lekarzy rodzinnych) w Stanach Zjednoczonych wykazano, że znajomość oraz wcielanie w życie wytycznych z 2014 roku najgorzej przedstawia się wśród pediatrów i lekarzy pierwszego kontaktu, co dobitnie ilustruje tabela 1.

Z kolei wnioski płynące z badania ankietowego przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych i Holandii przez Koppena i wsp.3 też nie były zbyt optymistyczne, a mianowicie okazało się, że:

  • mniej więcej 1/3 lekarzy nie znała tych wytycznych – nieznajomość była częstsza wśród pediatrów ogólnych i lekarzy ze Stanów Zjednoczonych niż z Holandii
  • u dzieci często unikano badania per rectum – zarzut ten dotyczył zwłaszcza pediatrów ogólnych
  • co prawda przepisywane leki dobrze korelowały z wytycznymi, jednak dotyczyło to dzieci >1 r.ż. i starszych, natomiast znacznie gorzej było z przestrzeganiem zaleceń u niemowląt.

To wszystko skłoniło nas, przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD), do próby przybliżenia i przypomnienia współczesnych zasad rozpoznawania oraz leczenia zaparcia czynnościowego szerszemu gronu pediatrów i lekarzy rodzinnych, gdyż ten typ zaparcia z reguły nie wymaga konsultacji specjalistycznej.

Epidemiologia zaparcia czynnościowego

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Patomechanizm zaparcia czynnościowego

Najbardziej powszechny mechanizm powstawania zaparcia czynnościowego przedstawiono na rycinie 1. Ten mechanizm błędnego koła może się rozpocząć na każdym z przedstawionych [...]

Rozpoznawanie zaparcia czynnościowego w populacji pediatrycznej

Zaparcie czynnościowe w IV kryteriach rzymskich zostało opisane w rozdziale G7 (zaparcie u niemowląt i dzieci młodszych) oraz w rozdziale H3a [...]

Farmakologiczne leczenie zaparcia czynnościowego

Do grupy leków działających osmotycznie należą makrogole, czyli polietylenoglikole, będące skondensowanymi polimerami eteru etylowego i wody. Ich skuteczność zależna jest od [...]

Wstępne oczyszczenie jelita z zalegających mas kałowych

Pierwszy etap leczenia zaparcia ma na celu oczyszczenie jelita grubego z nagromadzonych mas kałowych.

Leczenie podtrzymujące

Celem drugiego etapu leczenia jest uzyskanie, a następnie utrzymanie prawidłowego rytmu wypróżnień i konsystencji stolca. Polega on na długotrwałym doustnym podawaniu [...]

Leczenie pomocnicze

Istotną rolę u dzieci kontrolujących już w swoim czasie stolec odgrywają: oddawanie stolca pod kontrolą (próba oddania stolca o najdogodniejszej dla [...]

Najczęściej popełniane błędy w postępowaniu z zaparciem czynnościowym w populacji pediatrycznej1-3

Podstawowym błędem przy rozpoznawaniu zaparcia czynnościowego jest źle, niestarannie zebrany wywiad, czyli pominięcie pytań o:

Podsumowanie

Zaparcie to jeden z najczęstszych problemów w praktyce pediatrycznej; szacuje się, że problem ten dotyczy co dziesiątego dziecka. Co najmniej 95% [...]

Do góry