Izba przyjęć

Urazy głowy u dzieci – hospitalizacja czy obserwacja?

dr n. med. Katarzyna Połatyńska

Klinika Neurologii Rozwojowej i Epileptologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Katarzyna Połatyńska

Klinika Neurologii Rozwojowej i Epileptologii,

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

e-mail: katarzyna.polatynska@iczmp.edu.pl

  • Klasyfikacja urazów głowy u dzieci w zależności od ciężkości obrażeń – objawy, powikłania, rokowanie
  • Skala śpiączki Glasgow – przydatne narzędzie do oceny neurologicznej dziecka z urazem głowy
  • Wskazania do wykonania tomografii komputerowej głowy i obserwacji w warunkach szpitalnych


W okresie dzieciństwa urazy głowy występują bardzo często. Mimo że większość z nich ma charakter łagodny (80-90%) i nie wiąże się z uszkodzeniem mózgu lub długotrwałymi następstwami, to pozostają najczęstszą przyczyną hospitalizacji dzieci1.

Zazwyczaj urazy głowy bez utraty przytomności nie mają długofalowych następstw. Paradoksalnie urazy głowy powikłane nie muszą przebiegać z utratą przytomności, co może utrudniać właściwą decyzję odnośnie do braku wskazań do hospitalizacji. Konieczne są odpowiednia obserwacja i kwalifikacja pacjenta do dalszego leczenia w warunkach domowych. Wymagana jest jednoczesna ocena kręgosłupa szyjnego. Ponadto należy rozważyć możliwość urazu nieprzypadkowego i nadużyć wobec dziecka.

Wyzwaniem klinicznym podczas oceny drobnych urazów głowy u pacjentów pediatrycznych jest identyfikacja niemowląt i dzieci z urazami głowy przy jednoczesnym ograniczeniu niepotrzebnego neuroobrazowania i narażenia pacjentów na promieniowanie. Dzieci poniżej 6 miesiąca życia, podobnie jak niemówiące, wymagają dłuższej obserwacji.

W przypadku niemowląt z otwartym ciemieniem przednim często wykonywana jest ultrasonografia (USG) mózgowia przez ciemię przednie. Należy jednak podkreślić, że ani klasyczne zdjęcie rentgenowskie czaszki, ani badanie USG przez ciemię nie są równoważne tomografii komputerowej (TK) głowy.

Większość niemowląt i dzieci z niewielkimi urazami głowy można bezpiecznie wypisać do domu po starannej ocenie, bez neuroobrazowania. Jeśli wykonywane jest badanie neuroobrazowe, pacjenci również mogą być zwolnieni do domu. Diagnostykę neuroobrazową przeprowadza się zwykle za pomocą TK. Jest to metoda bardzo czuła w wykrywaniu uszkodzenia mózgu wymagającego pilnej interwencji.

Ocena ciężkości urazów głowy

Ciężkość urazów głowy ustala się według skali oceny śpiączki Glasgow (GCS – Glasgow Coma Scale), którą zaprezentowano w tabeli 12. Teasdale i Jennett po raz pierwszy przedstawili skalę Glasgow w 1974 roku jako pomocne narzędzie w ocenie stopnia zaburzeń przytomności2. Pozwala ona łatwo zakwalifikować pacjentów w stanie śpiączki, zwłaszcza w warunkach medycyny ratunkowej. Skala Glasgow jest szeroko stosowana, służy do oceny poszczególnych pacjentów, porównywania skuteczności leczenia oraz jako wskaźnik prognostyczny. Szczególnie przydatna jest w ocenie ryzyka u pacjentów po urazach głowy różnego stopnia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Łagodne urazy głowy

Łagodne urazy głowy bez czynników ryzyka to takie, podczas których nie dochodzi do przerwania ciągłości skóry, a dziecko zachowuje się normalnie. [...]

Umiarkowane urazy głowy i podejrzenie krwawienia

W przypadku umiarkowanych urazów głowy trzeba bezzwłocznie wykonać TK.

Ciężkie urazy głowy

Charakterystycznym następstwem ciężkiego urazu głowy są ogniskowe objawy neurologiczne, z reguły uszkodzenie wiąże się z długotrwałą utratą przytomności. Ponadto występują objawy [...]

Podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka

Przemoc fizyczna to celowe użycie siły wobec dziecka, tj. zadawanie obrażeń poprzez potrząsanie, bicie, oparzenie, kopanie i duszenie. W populacji pediatrycznej [...]

Podsumowanie

Urazy głowy u dzieci występują bardzo często. Większość z nich ma charakter łagodny, bezobjawowy i nie wymaga leczenia szpitalnego. Mimo to [...]
Do góry