Izba przyjęć

Postępowanie z oparzeniami skóry u dzieci – leczenie ambulatoryjne czy hospitalizacja

dr hab. n. o zdr. Dariusz Bazaliński, prof. UR1,2

dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, prof. UJD3

mgr Izabela Kuberka4

1Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski 
2Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych, Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza w Brzozowie 
3Katedra Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 
4Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Zabiegowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. o zdr. Dariusz Bazaliński, prof. UR

Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego,

Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych,

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Warzywna 1A/bud. G4, 35-310 Rzeszów

e-mail: dbazalinski@ur.edu.pl

  • Oparzenia termiczne w praktyce ambulatoryjnej
  • Kwalifikacja dzieci z ranami oparzeniowymi do leczenia szpitalnego
  • Przegląd wyrobów medycznych służących do miejscowego zaopatrywania ran oparzeniowych

Epidemiologia i skala problemu oparzeń u dzieci

Miliony dzieci na całym świecie ulega urazom o różnej etiologii. Uszkodzenia termiczne skóry w tej grupie wiekowej stanowią jeden z głównych mechanizmów obrażeń ciała. Chociaż ogólna częstość występowania oparzeń i liczba zgonów z ich powodu zmniejszyły się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, to w dalszym ciągu związane z nimi zachorowalność i śmiertelność u dzieci są wysokie, stanowiąc poważny problem epidemiologiczny na całym świecie1. Prawie 1/4 wszystkich oparzeń dotyczy dzieci poniżej 16 roku życia, z których większość ma mniej niż 5 lat2. W Stanach Zjednoczonych jest to trzecia najczęstsza przyczyna niezamierzonych obrażeń lub zgonów w populacji dzieci w wieku 5-9 lat i główna przyczyna zgonów w grupie wiekowej 1-14 lat. Według Arbuthnot i wsp.3 większość urazów tego typu stanowią oparzenia powierzchowne, o ograniczonym obszarze, które nie wymagają hospitalizacji. Jednakże prawie 5% ran oparzeniowych uznaje się za umiarkowane lub ciężkie i wymagają one hospitalizacji oraz wdrożenia specjalistycznych protokołów terapeutycznych. Autorzy publikacji anglojęzycznych zwracają uwagę, że 16-20% dzieci przyjętych z oparzeniami to ofiary przemocy. Przy dokonywaniu anamnezy i oceny fizykalnej należy zachować czujność, jeżeli historia rany nie zgadza się ze wzorcem urazu lub z opóźnioną decyzją opiekuna o zaopatrzeniu medycznym3,4.

Etiologia oparzenia może różnić się w zależności od wieku pacjenta. Oparzenia są najczęstszym rodzajem urazów termicznych u dzieci w wieku poniżej 5 lat, stanowią ponad 65% wszystkich przypadków, głównie wiążą się z nadmierną ciekawością dzieci i nieodpowiednią opieką ze strony opiekunów, podczas gdy urazy spowodowane płomieniem, energią elektryczną częściej obserwuje się wśród starszych dzieci – stanowią one ponad 56% przypadków5.

Etiologia urazów oparzeniowych może być różna w zależności od określonej populacji. W opinii autorów jako przyczyny oparzenia dominują czynniki termiczne, takie jak gorąca woda czy tłuszcze, oraz oparzenia kontaktowe przedmiotami, np. gorącymi pie...

Celem niniejszej pracy jest przegląd dostępnego piśmiennictwa związanego z leczeniem oparzeń u dzieci poza szpitalem w ujęciu komplementarnym, z uwzględnieniem możliwości rodziny oraz zarówno podstawowej, jak i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia i skala problemu oparzeń u dzieci

Miliony dzieci na całym świecie ulega urazom o różnej etiologii. Uszkodzenia termiczne skóry w tej grupie wiekowej stanowią jeden z głównych [...]

Uraz, zaopatrzenie, kwalifikacja do leczenia

Skóra (określana również jako powłoka skórna) jest największym i jednym z najbardziej złożonych narządów ludzkiego ciała, zapewnia wsparcie strukturalne i pełni [...]

Opracowanie tkanek i możliwości leczenia

Proces oczyszczenia tkanek w zależności od głębokości i powierzchni uszkodzenia może być przeprowadzony na sali zabiegowej, szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR), w [...]

Miejscowe zaopatrzenie rany z wykorzystaniem wybranych wyrobów medycznych

Podstawowymi zasadami miejscowego leczenia oczyszczonej wyziarninowanej rany są minimalizacja infekcji i stymulowanie procesów naprawczych. Koncepcje miejscowego leczenia trudno gojących się ran [...]

Podsumowanie

Oparzenia jako urazy stanowią poważny problem dla systemów ochrony zdrowia, gdyż mogą powodować trwałe, poważne uszkodzenia i deformacje ciała oraz niepełnosprawność. [...]

Wnioski

W populacji pediatrycznej obserwuje się rosnącą tendencję do ambulatoryjnego leczenia drobnych oparzeń. Potrzebne są dalsze badania, aby ocenić, czy ambulatoryjne leczenie [...]

Do góry