Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

Cena: 139,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 159,00 zł

Pod redakcją:
prof. dr hab. n. med. Agnieszki Gmitrowicz
prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Janas-Kozik

Oprawa: twarda
Objętość: 400 str.
Wymiary: 170x250 mm

Autorami książki „Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży” są wybitni praktycy - specjaliści psychiatrii wieku rozwojowego. Opisano w niej czynniki zaburzające rozwój psychiczny dzieci, objawy prodromalne umożliwiające wczesną diagnostykę zaburzeń oraz działania pozwalające przeciwdziałać uzależnieniom, zachowaniom agresywnym, przemocy i przestępczości. Książka stanowi przewodnik planowania dalszego postępowania, w tym psycho- i farmakoterapii. Uwzględniono w niej najnowsze klasyfikacje chorób: DSM-5, ICD-10 oraz DC:0-3R. Jest przeznaczona dla pediatrów, lekarzy rodzinnych, psychiatrów dziecięcych, pielęgniarek, jak również dla pedagogów i rodziców dzieci z zaburzeniami.

Zaburzenia neurorozwojowe

• Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
Agnieszka Pisula

• Zaburzenia ze spektrum autyzmu
Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska, Natalia Pytlińska

• Zaburzenia mowy i języka
Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska

• Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
Agnieszka Słopień, Marta Tyszkiewicz-Nwafor

• Niepełnosprawność intelektualna
Agnieszka Słopień, Marta Tyszkiewicz-Nwafor

• Zaburzenia tikowe i zespół Tourette’a
Anita Bryńska


Zaburzenia emocjonalne i związane ze stresem w populacji rozwojowej

• Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia lękowe
Lidia Popek

• Zaburzenia związane ze stresem
Iwona Makowska

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży

• Depresyjność i depresja
Jacek Bomba

• Zaburzenia depresyjne, choroba afektywna jednobiegunowa
Filip Rybakowski

• Choroba afektywna dwubiegunowa
Agnieszka Gmitrowicz


Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne u dzieci i młodzieży

• Stan prepsychotyczny i stany pokrewne
Barbara Remberk

• Zaburzenia psychotyczne
Ireneusz Jelonek


Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży związane z kontekstem społecznym

• Destrukcyjne zaburzenia zachowania
Mirosław Dąbkowski

• Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
Ksymena Urbanek

• Zaburzenia spowodowane uzależnieniem od internetu
Joanna Hyrnik

• Zaburzenia rozwojowe u dzieci w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i dysfunkcyjnych
Małgorzata Klecka

• Zachowania samobójcze i zamierzone samouszkodzenia
Agnieszka Gmitrowicz


Zaburzenia psychiczne a stan somatyczny w populacji rozwojowej

• Zaburzenia odżywiania
Małgorzata Janas-Kozik, Andrzej Rajewski

• Moczenie mimowolne nieorganiczne (enuresis)
Paweł Kropiwnicki

• Zaburzenia snu
Ksymena Urbanek

• Zaburzenia psychiczne ujawniające się głównie pod postacią somatyczną – różnicowanie
Arkadiusz Jasek

• Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych
Lena Cichoń, Małgorzata Janas-Kozik

• Dziecko z zaburzeniami neurologicznymi
Arkadiusz Jasek

• Rozwój seksualny i leczenie zaburzeń seksualnych
Lena Cichoń, Małgorzata Janas-Kozik

• Zaburzenia pozorowane
Małgorzata Janas-Kozik


Terapia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

• Zasady i specyfika pracy z rodziną pacjenta w zależności od problemu psychiatrycznego
Maciej Pilecki

• Kryteria wyboru i specyfika psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej
Martyna Stochel-Morek, Małgorzata Janas-Kozik

• Terapia rodzin
Irena Namysłowska

• Zastosowanie terapii behawioralnej i poznawczej w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży
Anita Bryńska

• Kryzys i interwencja kryzysowa w terapii dzieci i młodzieży
Małgorzata Talarczyk


Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży

• Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży
Ireneusz Jelonek, Łukasz Fajferek

   Nie powinno budzić wątpliwości stwierdzenie, że od zdrowia psychicznego dzieci zależy dobrakondycja przyszłego społeczeństwa. Skoro tak jest, nasuwa się pytanie, w jakim stopniu dorośli dbają o rozwój psychiczny dzieci. Sądząc po wzroście wskaźników rozpowszechnienia wśród nastolatków zachowań autoagresywnych (samobójczych i niesamobójczych samouszkodzeń), przemocy rówieśniczej, przestępczości oraz zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (w tym tzw. dopalaczy), zaburzeń zachowania i emocji, należy sądzić, że nadal nie ma adekwatnej do potrzeb dzieci opieki, ani na poziomie rodziny, ani instytucji, szkoły i państwa. W Stanach Zjednoczonych już w połowie lat 60. ubiegłego stulecia powstała przy Kongresie specjalna Komisja ds. Zdrowia Psychicznego Dziecka. Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nawet co piąte dziecko cierpi z powodu różnych zaburzeń psychicznych, a tylko 21% otrzymuje adekwatną opiekę.
   W Polsce w celu zapewnienia dzieciom prawidłowego rozwoju powołano Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Od 2000 roku Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.
   Żeby pomagać dzieciom z zakłóceniami rozwoju psychicznego, należy prawidłowo je diagnozować. Podstawą są podręczniki i klasyfikacje zaburzeń psychicznych. Od lat 30. ubiegłego stulecia (kiedy ukazał się pierwszy amerykański podręcznik psychiatrii dziecięcej Leo Kannera) w szybkim tempie zaczęły pojawiać się kolejne publikacje. O ile w I edycji podręcznika diagnostyki i statystyki zaburzeń psychicznych American Psychiatric Association (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM, 1952) występowały tylko 4 specyficzne kategorie dla dzieci, o tyle już w kolejnych ich liczba istotnie się zwiększała. W ostatniej, 5. edycji DSM (2013) został wyodrębniony cały rozdział poświęcony zaburzeniom neurorozwojowym, w którym po kolei omawiane są: niesprawność intelektualna, zaburzenia komunikacji (w tym jąkanie), zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia z deficytem uwagi i nadruchliwością (ADHD), specyficzne zaburzenia w uczeniu się, zaburzenia motoryki (koordynacji, o obrazie stereotypii ruchowych, tików).
   Mając na uwadze rozbieżności pomiędzy obowiązującą nadal w Polsce klasyfikacją ICD-10 a DSM-5, redaktorki tego podręcznika zaproponowały autorom poszczególnych rozdziałów uwzględnienie obydwu klasyfikacji. Dla pediatrów przydatnym uzupełnieniem diagnostyki zaburzeń psychicznych w populacji rozwojowej jest klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa („Klasyfikacja diagnostyczna DC:0–3R”, Oficyna Wydawnicza „Fundament” 2005).
   Poważnym problemem w diagnostyce zaburzeń psychicznych w populacji rozwojowej jest ich współwystępowanie oraz dynamika obrazu klinicznego, którą wyjaśnia m.in. powszechnie znany model etiologiczny stres-podatność. Ponadto, poza czasochłonną diagnozą aktualnego stanu psychicznego u małego pacjenta i ewentualnych problemów zdrowotnych w przeszłości (od poczęcia) w zakresie wszystkich funkcji i narządów, konieczna jest m.in. ocena psychologiczna dziecka i określenie jego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i deficytów poznawczych oraz systemu rodzinnego i funkcjonowania społecznego (w złożonym procesie diagnostycznym pomocna może być książka „Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Podręcznik kliniczny” Claudia Cepedy wydany w Polsce w 2012 roku). Nasz podręcznik nie wyczerpuje listy wszystkich zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, autorzy opisują te najczęściej występujące lub stwarzające problemy w procesie diagnozy.
   Odrębnym zagadnieniem w psychiatrii dzieci i młodzieży po postawieniu diagnozy jest zaplanowanie postępowania terapeutycznego. W wielu przypadkach nie opracowano standardów leczenia zaadaptowanych do warunków polskich, w tym uwzględniających dopuszczone do stosowania w wieku rozwojowym leki psychotropowe.    Poważnym i palącym problemem w leczeniu psychiatrycznym dzieci i młodzieży w Polsce jest także trudny dostęp do opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej – wynika to m.in. z niedostatecznego finansowania tej podstawowej dziedziny medycyny, a w związku z tym brakuje profilowanych placówek oraz specjalistów. Istnieją jeszcze w Polsce regiony, w których nie ma żadnego specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży.
   Warto pamiętać, że specjalizacja w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży została reaktywowana po długiej przerwie w 2006 roku. W jej ramach możliwe są dwie ścieżki – po specjalizacji z psychiatrii (skrócona dwuletnia) oraz po stażu podyplomowym (pięcioletnia). Pediatrzy, mimo że jako pierwsi mają kontakt z każdym dzieckiem (chociażby z powodu obowiązkowych szczepień), nie są przygotowywani w czasie swojej specjalizacji do diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego.
   Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie ważnym uzupełnieniem wiedzy z zakresu diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych w populacji rozwojowej, nie tylko dla lekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą, ale także dla pielęgniarek, psychologów i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

prof. Agnieszka Gmitrowicz i prof. Małgorzata Janas-Kozik

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty