Dążymy do celu

Inne spojrzenie na reaktywność seksualną – model podwójnej kontroli

Jacek Kurpisz1

Dr n. med. Monika Mak1

Dr hab. med. Michał Lew-Starowicz2

Dr n. med. Robert Kowalczyk3

Prof. dr hab. med. Jerzy Samochowiec1

1Katedra Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

3Zakład Seksuologii, Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Adres do korespondencji: Jacek Kurpisz, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM, ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin, e-mail: jacek.kurpisz@gmail.com

Model podwójnej kontroli regulacji odpowiedzi seksualnej zakłada istnienie dwóch osobnych systemów, które jednocześnie wywierają pobudzający oraz hamujący wpływ na powstawanie i utrzymywanie reakcji seksualnej. Poniższy artykuł ma na celu przyjrzenie się tej koncepcji w oparciu o wyniki przeprowadzonych dotychczas badań.

Wprowadzenie do koncepcji podwójnej kontroli

Tradycyjne podejście do rozumienia pobudliwości seksualnej zakłada istnienie jednowymiarowej właściwości, która, w uproszczeniu, odpowiada pojęciom pożądania i podniecenia seksualnego. Przykładem może być linearny model Mastersa i Johnson. Na regulację reaktywności seksualnej w takim rozumieniu składa się manipulacja jednym czynnikiem – zwiększaniem lub zmniejszaniem owego pobudzenia. Analiza doniesień badawczych pochodzących m.in. z badań nad neurofizjologią reaktywności seksualnej[1,2] skłoniła zespół badaczy z Instytutu Kinseya do zrewidowania takiego spojrzenia. W toku prowadzonych prac przedstawiono nową koncepcję teoretyczną, którą nazwano modelem podwójnej kontroli (dual control model).

Według Johna Bancrofta oraz Ericka Janssena[3] odpowiedź seksualna w postaci reakcji narządów płciowych, psychologicznego odczucia pożądania i podniecenia czy też podjęcia zachowań o charakterze seksualnym zależy od ostatecznego wyniku oddziaływania na siebie dwóch odrębnych mechanizmów – pobudzania i hamowania seksualnego. Tworzą one osobne systemy, które mają również własne reprezentacje w strukturze mózgu. Oba te systemy wywierają wpływ niezależnie od siebie, lecz ostateczny wynik w postaci powstania lub powstrzymania odpowiedzi seksualnej jest rezultatem ich wzajemnych oddziaływań. Zatem pewną nowością w porównaniu z klasycznymi modelami reaktywności seksualnej jest wzięcie pod uwagę czynnika hamującego jako równorzędnej, niezależnej siły mającej znaczenie w regulacji seksualnego pożądania i podniecenia.

Przewaga pobudzania nad hamowaniem prowadzi do zainicjowania odpowiedzi seksualnej. Nie oznacza to jednak, że potencjał hamujący jest wówczas wyłączony. Wciąż wywiera swój wpływ na odpowiedź seksualną pomimo dominacji czynnika pobudzającego. Podobnie w odwrotnym przypadku – brak zauważalnych u danej osoby cech seksualnego podniecenia nie oznacza, że proces pobudzania seksualnego jest w tym momencie całkowicie wygaszony. W zasadzie oba systemy – pobudzania i hamowania wywierają swój wpływ przez cały czas i w zależności od zmieniających się warunków siła jednego z nich przeważa nad drugim.[2]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wprowadzenie do koncepcji podwójnej kontroli

Tradycyjne podejście do rozumienia pobudliwości seksualnej zakłada istnienie jednowymiarowej właściwości, która, w uproszczeniu, odpowiada pojęciom pożądania i podniecenia seksualnego. Przykładem może [...]

Znaczenie pobudzania i hamowania seksualnego

Rola pobudzania seksualnego i powstawania odpowiedzi seksualnej ma oczywiste znaczenie dla reprodukcji i przetrwania. Związana z nią realizacja potrzeb seksualnych ma [...]

Pomiar skłonności do pobudzania i hamowania seksualnego

W celu umożliwienia pomiaru skłonności do reagowania pobudzeniem i hamowaniem seksualnym stworzone zostały dwa narzędzia psychometryczne. Pierwszym z nich był kwestionariusz [...]

Mózgowe podłoże mechanizmów pobudzania i hamowania

Model podwójnej kontroli stara się pogodzić psychospołeczne aspekty regulacji odpowiedzi seksualnej z podłożem biologicznym. Wyniki badań neurofizjologicznych potwierdzają podstawowe założenia omawianego [...]

Podsumowanie

Model podwójnej kontroli jest koncepcyjnym modelem funkcjonalnym odnoszącym się do działania układu nerwowego. Pozwala wnioskować o cechach organizacji funkcji mózgowych na [...]
Do góry