Współczesne metody

Zastosowanie terapii awatarem w leczeniu przewlekłych omamów słuchowych – pierwsze doświadczenia

Lek. Izabela Stefaniak1

Mgr inż. Kamil Sorokosz2

Dr hab. inż. Artur Janicki2

Prof. dr hab. med. Jacek Wciórka3

1Poradnia Zdrowia Psychicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

2Zakład Cyberbezpieczeństwa, Instytut Telekomunikacji, Politechnika Warszawska

3I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Adres do korespondencji: Lek. Izabela Stefaniak, e-mail: blaszczuk@poczta.onet.pl

Omamy słuchowe uważane są za objaw typowy, patognomoniczny dla rozpoznania schizofrenii. Na drodze do pełnego zrozumienia tego zjawiska stoi wielość hipotez na temat ich natury i przyczyn. W kontekście schizofrenii zostały one zbadane z różnych perspektyw: kulturowej, genetycznej, anatomicznej, neurochemicznej czy psychologicznej.

Rewolucja w biologicznym podejściu do schizofrenii pozwala lepiej rozumieć procesy neurochemiczne. Równocześnie interwencje terapeutów poznawczych stały się bodźcem do poznawania mechanizmów terapeutycznych i poznawczych. Trudnym zagadnieniem, poza samym poznawaniem zjawiska, jest opracowanie spójnych metod leczenia omamów słuchowych u osób, które ich przewlekle doświadczają. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wieloaspektowego podejścia do terapii omamów słuchowych poprzez zaproponowanie programu terapeutycznego wykorzystującego techniki komputerowe.

W latach 60. XX wieku Aaron Beck opracował poznawczą terapię depresji, kilka lat później Barlow i Clark zastosowali podobne modele do terapii zaburzeń lękowych i obsesyjno-kompulsywnych.[1] W porównaniu z tymi propozycjami poznawcza terapia schizofrenii jest stosunkowo nową koncepcją. Pomysł jej zastosowania w leczeniu tej choroby wykracza poza jasne i ściśle zdefiniowane konstrukty terapii innych zaburzeń. W ciągu ostatniej dekady obserwujemy znaczny wzrost badań nad skutecznością psychoterapii w leczeniu schizofrenii czy poszczególnych objawów wytwórczych.

W niniejszym artykule przedstawiono przegląd dostępnych form psychoterapii poznawczo-behawioralnej stosowanych w leczeniu przetrwałych omamów słuchowych.

Zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu przewlekłych omamów słuchowych – wybrane zagadnienia

Rozwój psychoterapii omamów słuchowych rozpoczął się wraz z intensywną weryfikacją skuteczności psychoterapii poznawczo-behawioralnej pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi.[2] Historia leczenia terapeutycznego pacjentów doświadczających omamów słuchowych jest analogiczna z historią rozwoju terapii poznawczo-behawioralnej. Początek prac to przede wszystkim badanie skuteczności interwencji behawioralnych, w ramach których skupiano się głównie na analizie i modyfikacji czynników poprzedzających wystąpienie omamów słuchowych oraz analizie czynników podtrzymujących i wzmacniających czynność halucynacyjną.[20]

W literaturze wśród najlepiej opisanych metod behawioralnych skupiających się na zachowaniu występują: trening relaksacyjny, ekspozycja stopniowana na czynniki wyzwalające omamy, sterowanie uwarunkowaniami (procedury kontyngencyjne), terapia awers...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu przewlekłych omamów słuchowych – wybrane zagadnienia

Rozwój psychoterapii omamów słuchowych rozpoczął się wraz z intensywną weryfikacją skuteczności psychoterapii poznawczo-behawioralnej pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi.[2] Historia leczenia terapeutycznego pacjentów [...]

Zastosowana metoda terapeutyczna

Dla celów terapii opracowano system komputerowy, który umożliwia przygotowywanie i prezentowanie pacjentowi animacji wykorzystujących awatara. System ten został zainspirowany projektem zaprezentowanym [...]

Pierwsze doświadczenia terapeutyczne

Poniżej przedstawiono opis pracy z pacjentem, który brał udział w badaniu w pierwszej grupie pacjentów. Wnioski z jego terapii stają się [...]

Podsumowanie

Zaproponowany program terapeutyczny jest zmodyfikowaną wersją terapii z wykorzystaniem awatara, względem której różni się w kilku istotnych, wyżej opisanych aspektach. Program [...]
Do góry