Temat numeru

Dorosłe dziecko alkoholika – wpływ doświadczeń DDA na tworzone związki i rodziny

dr n. hum. Sławomir Ślaski

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Adres do korespondencji:

dr n. hum. Sławomir Ślaski

Instytut Psychologii

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wóycickiego 1/3, blok 14

01-938 Warszawa

e-mail: s.slaski@uksw.edu.pl

• Sposoby funkcjonowania DDA w relacjach partnerskich i w życiu rodzinnym

• Podejmowane role rodzinne, style przywiązania i miłości

• Przemoc i stres traumatyczny – DDA jako ofiary i sprawcy przemocy

Dane szacunkowe

W Polsce mieszka ok. 700 tys.-1 mln osób uzależnionych od alkoholu (ok. 2% populacji naszego kraju), a ok. 2,5 mln (4%) to osoby pijące ryzykownie i szkodliwie. Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1,5-2 mln (4%) to dorosłe dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (DDA), w tym ok. 500-600 tys. znajduje się w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu. Dwie trzecie osób z rodzin, w których dochodzi do nadużywania alkoholu, doświadcza różnego rodzaju przemocy1.

Dla porównania, szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych żyje 28,6 mln (ok. 9%) dzieci alkoholików (COA – children of alcoholics), a ponad 11 mln ma mniej niż 18 lat. W zestawieniu z osobami, które nie były wychowywane przez rodzica alkoholika, dorosłe COA prawdopodobnie dużo częściej doświadczają depresji i przemocy. Częściej dotyczą ich także takie zjawiska, jak behawioralne wycofanie, zaprzeczanie oraz stosowanie substancji psychoaktywnych. Są ponadto 3-4-krotnie bardziej skłonne do wyboru partnerów będących alkoholikami niż osoby spoza tej grupy2.

W Wielkiej Brytanii, która jest w europejskiej czołówce pod względem spożycia alkoholu, 1 na 5 dzieci wychowuje się w rodzinie z problemem alkoholowym3.

Problemy metodologiczne

Warto zauważyć, że opisy DDA bazują na 3 źródłach, które są w różnym stopniu adekwatne do zbierania danych o tej grupie. Należą do nich:

  • perspektywa grup samopomocowych
  • obserwacje klinicystów i psychoterapeutów
  • badania naukowe z wykorzystaniem narzędzi psychologicznych4.

Przykładem pierwszego z tych źródeł może być lista rzekomo charakterystycznych objawów (co najmniej kilkunastu) funkcjonowania DDA, która nie była jeszcze weryfikowana naukowo. Jest to opis zawierający rozmaite terminy psychologiczne z różnych teorii i koncepcji naukowych.

Refleksje klinicystów oraz terapeutów bazują z kolei na obserwacji i wywiadzie, co także jest opisem mało obiektywnym, ale może zostać uzupełnione przez zastosowanie w miarę obiektywnych testów psychologicznych.

Badanie naukowe dotyczące konsekwencji wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjnej może być weryfikowane, najczęściej przez badania przekrojowe retrospektywne, które dotyczą DDA. Nie są one jednak zbyt dokładne, bo opisują tylko fragmentarycznie funkcjonowanie tych osób. Istnieją także badania podłużne opisujące funkcjonowanie jednostek w pewnym przedziale czasowym, ale charakteryzuje je duża czasochłonność i wysoki koszt5,6.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Postawy wychowawcze rodziców

Dla poprawniejszego metodologicznie i bardziej adekwatnego opisu osób wychowujących się z rodzicem uzależnionym od alkoholu (lub innych substancji psychoaktywnych) istotne jest [...]

Role rodzinne

W zależności od sposobu traktowania dzieci przez rodziców z problemem alkoholowym, podejmują one charakterystyczne role, które często przejawiają się w życiu [...]

Style przywiązania i miłości

Inny rodzaj opisu środowiska rodzinnego uwzględnia style przywiązania wg koncepcji Bowlby’ego12. Podkreśla on, że pierwsze lata życia dziecka są okresem krytycznym [...]

Parentyfikacja

Interesującym zjawiskiem opisującym rodzinę jest również parentyfikacja, która może występować w systemach niewydolnych wychowawczo, m.in. w rodzinach z problemem alkoholowym. Polega [...]

Przemoc i stres traumatyczny

Zjawiskiem zdarzającym się w rodzinach dysfunkcyjnych i poza nimi (np. wśród rówieśników) jest różnorodna przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna), która skutkuje pojawieniem [...]

Podsumowanie

Zaburzenia w rozwoju psychospołecznym DDA powinno się diagnozować w powiązaniu z różnorodnymi trudnościami rodzinnymi i środowiskowymi, nie tylko z problemem alkoholowym [...]

Do góry