Prawo

Wolność osobista internowanych a regulaminy porządkowe

adw. dr n. prawnych Paweł Brzezicki

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Paweł Brzezicki

Adres do korespondencji:

adw. dr n. prawnych Paweł Brzezicki

ul. Nowe Ogrody 37a/1

80-803 Gdańsk

e-mail: pawel.brzezicki@gmail.com

 

Zasady kwalifikowania sprawców czynów zabronionych do internacji w różnych rodzajach zakładów psychiatrycznych

Wolność osobista internowanych i jej ograniczenia w regulaminach wewnętrznych zakładów psychiatrycznych

Różnice w podejściu do opisywanej kwestii między rzecznikiem praw obywatelskich a ministrem sprawiedliwości

W szpitalach psychiatrycznych przebywają m.in. sprawcy czynów zabronionych, wobec których sąd orzekł środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym (przez który rozumie się podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej). Takie osoby określa się mianem internowanych.

Kwalifikacja do internacji w zakładzie psychiatrycznym

Zakłady psychiatryczne mogą dysponować różnymi warunkami zabezpieczenia, tj. podstawowym, wzmocnionym oraz maksymalnym. Kwalifikacja do internacji w poszczególnych zakładach psychiatrycznych dokonuje się na zasadzie wyłączenia/wykluczenia (tab. 1).

Internowani występują w podwójnej roli: izolowanych sprawców czynów zabronionych podlegających regulacjom Kodeksu karnego wykonawczego oraz pacjentów, których sytuację prawną reguluje m.in. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Problem wolności osobistej internowanych

W kwietniu 2019 r. rzecznik praw obywatelskich (RPO) wystąpił do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych dotyczących sytuacji prawnej osób internowanych. Rzecznik wskazał, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 21...

Odpowiadając na wystąpienie RPO, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości poruszył jedynie część z zasygnalizowanych przez niego zagadnień. Przedmiotem odpowiedzi uczyniono przede wszystkim kwestię kontaktów internowanego z otoczeniem pozaszpitalnym.

Do góry