Paragrafy w psychiatrii

Kryteria oceny opinii psychiatrycznej sporządzonej przez biegłego na użytek postępowania karnego

dr n. praw. Krzysztof Eichstaedt

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. praw. Krzysztof Eichstaedt

sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi

ul. G. Narutowicza 64

90-136 Łódź

e-mail: krzysztof.eichstaedt@lodz.sa.gov.pl

  • Kiedy istnieje obowiązek dopuszczenia dowodu z opinii biegłych
  • Kogo można powołać do pełnienia czynności biegłego
  • Standardowe pytania zadawane biegłym psychiatrom
  • Jaką opinię sąd uznaje za wiarygodną

Zgodnie z zasadą obowiązującą w postępowaniu karnym, w sytuacji gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiadomości specjalnych, uprawniony organ procesowy jest zobowiązany zasięgnąć opinii biegłego albo biegłych (art. 193 § 1 Kodeksu postępowania karnego, dalej k.p.k.). Nawet gdyby prowadzący sprawę prokurator lub orzekający w sprawie sędzia posiadał wiadomości specjalne, np. z zakresu psychiatrii, to i tak obowiązujące przepisy nakładają obowiązek dopuszczenia dowodu z opinii biegłych, gdy tylko zajdzie konieczność stwierdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy, a wymagających wiadomości specjalnych. Inaczej mówiąc, chodzi o wiedzę inną niż wiedza powszechnie dostępna dla dorosłego człowieka o odpowiednim doświadczeniu zawodowym i wykształceniu1.

Do pełnienia czynności biegłego może być powołany nie tylko biegły sądowy, tj. osoba wpisana na listę biegłych prowadzoną przez prezesów poszczególnych sądów okręgowych, ale także osoba, co do której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dzied...

Badania sądowo-psychiatryczne przeprowadza się przede wszystkim w celu:

Do góry