Psyche/soma

Objawy zaburzeń psychicznych u pacjentów z łuszczycą

dr n. med. Agata Orzechowska
mgr Paulina Maruszewska

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Agata Orzechowska

Klinika Psychiatrii Dorosłych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Aleksandrowska 159

91-229 Łódź

e-mail: agata.orzechowska@wp.pl

  • Wybrane problemy psychiczne współistniejące z łuszczycą; rola zaburzeń lękowych, depresji i stresu towarzyszących chorobie
  • Wspólne mechanizmy biologiczne chorób skórnych i zaburzeń psychiatrycznych
  • Psychodermatologia – nowa dziedzina wiedzy umożliwiająca holistyczne spojrzenie na chorych

W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost liczby prac badawczych uwzględniających związki między sferą psychiczną pacjenta dermatologicznego a przebiegiem jego choroby. Stanowi to wyzwanie dla dermatologów, psychiatrów i psychologów poszukujących optymalnych sposobów leczenia i psychoterapii. W przebiegu łuszczycy spotyka się najczęściej 3 grupy zaburzeń psychicznych: różne nieprawidłowe formy reakcji na stres, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia depresyjne. Objawy zaburzeń psychicznych mogą pojawiać się pierwotnie lub wtórnie do łuszczycy. Związek między łuszczycą a zaburzeniami psychicznymi jest dwukierunkowy. Dermatoza powoduje u człowieka silny stres i objawy zaburzeń psychicznych, co wpływa na pogarszanie się symptomów zapalnych ze strony skóry. Dochodzi więc do wzajemnego zaostrzania się stanu zarówno somatycznego, jak i psychicznego, co utrudnia leczenie. Obie choroby mogą oddziaływać na siebie i zmieniać swój przebieg.

Skóra oddziela człowieka od świata zewnętrznego, pełni ważne funkcje biologiczne i odgrywa istotną rolę w komunikacji z otoczeniem. Stan skóry jest informacją nie tylko o stanie zdrowia somatycznego, lecz także o zachodzących procesach psychicznych. Choroby dermatologiczne należą do schorzeń o złożonej etiologii, w których zarówno czynniki biologiczne, jak i psychologiczne mają istotny udział. Z uwagi na to, że w większości przypadków choroby te wywołują nieestetyczne zmiany w wyglądzie, wpływają na obraz własnego ciała, kształtują samoocenę i w znacznym stopniu określają relacje społeczne chorego. Schorzenia te mogą też przyczyniać się do występowania u pacjenta różnych zaburzeń w funkcjonowaniu psychologicznym i obniżenia jakości życia1,2.

Według różnych źródeł u ok. 30% leczonych ambulatoryjnie i nawet 60% hospitalizowanych pacjentów z chorobami dermatologicznymi rozpoznaje się zaburzenia psychiczne. Są to wskaźniki wyższe niż w populacji ogólnej, dotyczące zarówno osób dorosłych, ...

Łuszczyca jest jedną z najczęstszych chorób skóry. Ocenia się, że dotyczy ok. 3% polskiej populacji. Jej przebieg jest przewlekły i nawrotowy, choroba w równym stopniu dotyka kobiet i mężczyzn, przy czym u kobiet obserwuje się wcześniejszy począte...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Problematyka psychiatryczna w opiece nad pacjentem z łuszczycą

Wiele doniesień naukowych powstałych na przestrzeni ponad 20 lat potwierdza występowanie depresji i innych jednostek psychiatrycznych w populacji pacjentów z łuszczycą. [...]

Wspólne mechanizmy biologiczne

Dla określenia wzajemnych powiązań pomiędzy czynnikami psychologicznymi a chorobami skóry duże znaczenie miały wyniki badań potwierdzające występowanie wspólnych neuromediatorów i neurohormonów [...]

Podsumowanie

Lekarze dermatolodzy w praktyce często spotykają się z problemami psychologicznymi i psychiatrycznymi u swoich pacjentów (stało się to podłożem do wyodrębnienia [...]

Do góry