Choroby współistniejące

Nowe możliwości terapeutyczne w migrenie u pacjentów z depresją

dr hab. n. med. Krzysztof Krysta

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Krzysztof Krysta

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej

Śląski Uniwersytet Medyczny

ul. Ziołowa 45/47

40-635 Katowice

  • Związek pomiędzy migreną a zaburzeniami psychicznymi
  • Problemy kliniczne i potrzeba odpowiedniego leczenia depresji u osób cierpiących na migrenę
  • Leki skuteczne w terapii współistniejących objawów obu chorób


Badania dotyczące współistnienia migreny z innymi dolegliwościami potwierdziły możliwość pojawiania się w przebiegu tego schorzenia różnorodnych objawów psychiatrycznych. Opisywany związek wydaje się szczególnie wyraźny w odniesieniu do zaburzeń depresyjnych i lękowych, ale obserwuje się również współwystępowanie nadużywania substancji psychoaktywnych.

Chociaż większość badań nad migreną i depresją ma charakter epidemiologiczny, zwraca się coraz większą uwagę na problemy kliniczne i potrzebę odpowiedniego leczenia depresji u pacjentów cierpiących na migrenę1. Około 20-30% osób doświadczających tego schorzenia w pewnym momencie życia ma objawy wskazujące na diagnozę epizodu depresyjnego, podczas gdy u ok. 50% rozpoznaje się zaburzenia lękowe. W badaniach przeprowadzonych w Kolumbii w 2007 r. oceniono współwystępowanie zaburzeń psychicznych u 89 pacjentów chorujących na migrenę (w wieku od 18 do 65 lat). Uzyskano następujące wyniki: częstość występowania migreny z aurą w badanej grupie wynosiła 35,9%, a migreny bez aury 25,8%. Duże zaburzenia depresyjne stwierdzono u 21,3% badanych, dystymię – u 4,5%, zaburzenie lękowe uogólnione – u 14,6%, fobię społeczną – u 6,7%, fobie specyficzne – u 5,6%, zespół lęku napadowego – u 5,6%, zespół stresu pourazowego – u 4,5%, a zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne – u 2,2%. U 17 badanych osób (19,1%) stwierdzono współwystępowanie dwóch różnych zaburzeń psychicznych2.

Dindo i wsp. w 2017 r. przedstawili wyniki badania, które miało na celu ocenę związku między migreną a dużą depresją i zaburzeniem lękowym uogólnionym u młodzieży i młodych dorosłych. Wśród 227 uczestników w wieku od 15 do 20 lat, którzy nie byli leczeni w ciągu miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie terapii przeciwdepresyjnej, zaobserwowano, że rozpoznanie dużej depresji wiązało się ze znacznie zwiększonym ryzykiem wystąpienia migreny. Ryzyko to było również wyższe w przypadku współistnienia zaburzenia lękowego uogólnionego3.

Dane z piśmiennictwa wskazują na to, że u osób cierpiących na migrenę z aurą częściej współistnieją objawy psychiatryczne niż w przypadku, gdy aura nie występuje4. Uważa się, że pacjenci z migreną mają zwiększone ryzyko zachorowania na depresję, ale zarazem osoby cierpiące z powodu depresji mają wyższe ryzyko zachorowania na migrenę. Ta korelacja może wynikać z leżącego u podstaw obu zaburzeń wspólnego mechanizmu patofizjologicznego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obserwacje dotyczące wystawianych recept

W badaniu norweskim przeprowadzonym na podstawie analizy baz danych recept lekarskich z 2006 r. poszukiwano związków pomiędzy receptami wystawianymi na leki [...]

Leki skuteczne w terapii współistniejących objawów depresji i migreny

Ogromny wpływ na poprawę skuteczności leczenia migreny miało wprowadzenie tryptanów. Są to agoniści receptorów serotoniny – 5-HT1, głównie podtypu B i [...]

Podsumowanie

Nawet jeśli współistnienie migreny i depresji zostało poparte badaniami epidemiologicznymi i genetycznymi, wielu aspektów tego związku wciąż w pełni nie znamy. [...]

Do góry