Genetyka psychiatryczna

Genetyka a uzależnienia

lek. Zuzanna Peła
Maria Gałecka
Agnieszka Murgrabia
Aneta Kondratowicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Zuzanna Peła

Klinika Psychiatrii Dorosłych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź

e-mail: zuzanna.pela@gmail.com

  • Uzależnienia – problem medyczny i społeczno-ekonomiczny
  • Przegląd genów związanych z podatnością na uzależnienie
  • Kierunki przyszłych badań w tym zakresie

Uzależnienie od alkoholu, nikotyny lub innych substancji psychoaktywnych stanowi poważny problem nie tylko medyczny, lecz także ekonomiczny i społeczny. Wśród osób uzależnionych zaobserwowano mechanizmy dziedziczne, co zaowocowało badaniami nad genetycznymi determinantami uzależnień. W toku badań wyodrębniono wiele różnych genów związanych z dziedziczeniem podatności na uzależnienie, stwierdzono również, że ich ekspresja jest zależna od licznych czynników, w tym środowiskowych.

Uzależnieniem nazywamy zespół objawów behawioralnych, poznawczych i fizjologicznych, który rozwija się po wielokrotnym użyciu danej substancji. W skład tego zespołu zazwyczaj wchodzą: silna potrzeba przyjmowania danego środka, trudności z kontrolowaniem jego używania, uporczywe stosowanie mimo szkodliwych następstw, przedkładanie używania środka ponad inne zajęcia i zobowiązania, zwiększona tolerancja, a czasami również występowanie zespołu abstynencyjnego1. Niestety uzależnienia dotyczą często więcej niż jednej substancji2.

Uzależnienie jako problem społeczno-ekonomiczny

Aby właściwie pokazać skalę problemu, warto przyjrzeć się kilku liczbom. Oszacowano, że w samych Stanach Zjednoczonych w 2021 r. aż u 29,5 mln osób zdiagnozowano uzależnienie od alkoholu3. Ciekawym źródłem informacji obrazującym problem nadużywania tej substancji są dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Otóż zaświadczenia z kodem C zostały w 2020 r. wystawione na 57 900 dni niezdolności do pracy (w 2019 r. – 158 700 dni), a przeciętny czas trwania zwolnienia lekarskiego wynosił 11,34 dnia i był krótszy w stosunku do 2019 r. o 1,5 dnia. Ponad 3/4 zaświadczeń lekarskich z kodem C wystawiono mężczyznom. W porównaniu z 2019 r. liczba ta spadła o 35,5%4.

Oczywiście takie liczby mają również wymiar finansowy. Jak wskazują dane, w samym województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. w ramach oddziału detoksykacji hospitalizowanych było 2900 pacjentów, a liczba hospitalizacji wynosiła 35005. Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w 2021 r. liczba punktów w Polsce, w których można było kupić alkohol, wynosiła aż 123 345, koszt funkcjonowania punktów konsultacyjnych oceniono na prawie 60 mln zł, a niemal 700 mln zł wydano ogółem na wszelkie działania profilaktyczne i rozwiązujące problem alkoholowy6. Warto dodać, że niektóre statystyki mówią nawet o 70% rozwodów spowodowanych alkoholem7.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Uzależnienie jako problem medyczny

Niewątpliwie koszty uzależnienia zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i społecznym są bardzo wysokie. Przede wszystkim jednak spożywanie alkoholu, nikotyny lub innych [...]

Próba poszukiwania odpowiedzi w genach

Pierwsze pytanie, które często się nasuwa, to: czy istnieje genetyczne podłoże uzależnień? Wykazanie związku pomiędzy genomem a uzależnieniami pomogłoby w przyszłości [...]

Geny współuczestniczące w uzależnieniu – główne doniesienia

W zakresie uzależnienia od alkoholu podkreśla się przede wszystkim znaczenie genów związanych z metabolizmem alkoholu (ADH, ALDH) oraz z przetwarzaniem półproduktów [...]

Dehydrogenaza alkoholowa i aldehydowa (ADH, ALDH) – które geny mogą uchronić nas przed uzależnieniem?

Do najlepiej zbadanych genów należą te związane z dehydrogenazą alkoholową i aldehydową.

Dopamina, układ nagrody a uzależnienie

Przyjemność jest stanem motywacyjnym, który podlega intensywnym badaniom, ze względu na związek z zachowaniami uzależniającymi. Towarzyszy jej zwiększona aktywność dopaminy25, która [...]

Geny ANKK1, KCNK13, RASGRF2 – kolejne elementy związane z układem dopaminergicznym

Odnosząc się do układu dopaminergicznego, należy podkreślić, że odkryto, iż polimorfizm Taq1 znajduje się nie w genie DRD2, ale ANKK1. Gen [...]

Geny receptorów kwasu γ-aminomasłowego

Receptory GABA(A) są niezwykle wrażliwe na etanol, a ich aktywacja prowadzi do uruchomienia reakcji behawioralnej, która manifestuje się przede wszystkim brakiem [...]

Rola neuropeptydu Y w uzależnieniu

Kolejnym interesującym związkiem w kontekście omawianego tematu jest neuropeptyd Y (NPY) – peptyd z jedną z najliczniejszych ekspresji w ośrodkowym układzie [...]

Gen CHRM2

Receptory muskarynowe dla acetylocholiny (mAChRs) stanowią rodzinę receptorów powiązanych z białkiem G klasy A (M1-M5) i są kodowane przez geny CHRM1-CHRM5. Oprócz [...]

Receptory nikotynowe

W uzależnieniu od nikotyny odgrywają rolę geny mające udział w odbieraniu i przekazywaniu związanych z nią bodźców. Będą to m.in. geny [...]

Pozostałe geny odpowiadające za uzależnienia

Należy dodać, że u osób z zespołem zależności alkoholowej oraz ich rodziców wytypowano znamienne miejsca (loci) na chromosomach 1, 2, 4, [...]

Podsumowanie

Genetyka uzależnień stanowi bardzo szerokie zagadnienie. Nieustannie badane i odkrywane są nowe powiązania między genami i zaburzeniami z tego zakresu. Jak [...]
Do góry