Psyche/soma

Ból głowy a zaburzenia psychiczne

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Klinika Neurologiczna, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Klinika Neurologiczna

Wojskowy Instytut Medyczny

– Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

e-mail: astepien@wim.mil.pl

 • Czy ból głowy może mieć podłoże psychogenne?
 • Bóle głowy związane z zaburzeniami somatyzacyjnymi i psychotycznymi
 • Metody diagnostyki i leczenia

Związek bólów głowy z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi jest znany od dawna. Ich występowanie nasila odczucie bólu, w tym bólu głowy, zwłaszcza w jego przewlekłej postaci1. Psychosomatycznego podłoża dopatrywano się w wielu schorzeniach, w tym w rozwoju bólów głowy, aż do połowy ubiegłego stulecia. Określenia „psychogenny ból” często używa się również dziś.

Bóle głowy współwystępują z wieloma zaburzeniami sfery psychicznej, wśród których wymienia się m.in. depresję, dystymię, lęk paniczny, uogólnione zaburzenia lękowe, zaburzenia o charakterze somatycznym (tzw. zaburzenia somatoformiczne), chorobę afektywną dwubiegunową i zaburzenia adaptacyjne2,3. Wielu chorych cierpiących z powodu przewlekłego, uporczywego bólu ma objawy depresji. Było to podstawą poglądu, że przewlekły zespół bólowy jest maską zaburzeń depresyjnych (w tzw. depresji maskowanej)4. Późniejsze badania wykazały, że występowanie tego typu zaburzeń nie jest ani wystarczającym, ani jedynym czynnikiem sprawczym rozwoju bólów głowy.

W piśmiennictwie istnieją ograniczone dowody przemawiające za stricte psychiatrycznymi przyczynami bólów głowy. Dotyczy to jedynie tych przypadków, w których ból głowy występuje w kontekście choroby psychicznej, co do której wiadomo, że manifestuje się tego typu dolegliwościami (np. bóle głowy związane z urojeniem, że doszło do uszkodzenia mózgu w następstwie jakiegoś zdarzenia nieznajdującego potwierdzenia w rzeczywistości i badaniach dodatkowych, lub bóle głowy będące manifestacją zaburzenia somatyzacyjnego).

Czynnikami przemawiającymi za psychogennym podłożem bólu głowy są:

 • ścisły związek czasowy z zaburzeniem psychicznym
 • znaczne nasilenie się wcześniej występującego bólu głowy
 • istnienie przekonującego dowodu, że zaburzenie psychiczne nasila pierwotny ból głowy
 • poprawa lub ustąpienie bólu głowy po ustąpieniu zaburzenia psychicznego5.

W Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ICHD-3 – International Classification of Headache Disorders-3) każdy ból głowy pojawiający się po raz pierwszy w ścisłym związku czasowym z zaburzeniem psychicznym jest klasyfikowany jako wtórny ból głow...

Wskazaniem do wykonania badań neuroobrazowych u pacjenta z bólami głowy jest stwierdzenie jednego z poniższych warunków:

 • odstępstwa od stanu prawidłowego w badaniu podmiotowym
 • zmiana charakteru bólu głowy
 • narastanie w czasie bólu głowy
 • pierwsze bóle głowy po piątej dekadzie życia
 • zaburzenia wzrokowe i ubytki w polu widzenia
 • ogniskowe lub napadowe zmiany w badaniu elektroencefalograficznym
 • współwystępowanie wraz z bólem głowy schorzenia ogólnoustrojowego, w tym choroby nowotworowej, stanów gorączkowych, a także ubytku masy ciała
 • współwystępowanie z bólami głowy zaburzeń świadomości i/lub napadów padaczkowych
 • silny ból głowy związany z wysiłkiem fizycznym
 • ból głowy powstały po urazie głowy.
Do góry