Per aspera ad astra

Charakterystyka osobowości borderline

Dawid Stolf
Anna Kwaszewska
Ewelina Barszcz
Julia Piotrowska
Makary Czajkowski
Michał Skrzek
dr n. med. Aleksandra Skiba

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Aleksandra Skiba

Klinika Psychiatrii Dorosłych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Aleksandrowska 159

91-229 Łódź

e-mail: aleksandra.skiba@umed.lodz.pl

  • Jak kształtuje się nieprawidłowa osobowość
  • Zaburzenie osobowości typu borderline w świetle aktualnych klasyfikacji
  • Metody leczenia psychoterapeutycznego i farmakologicznego

Zaburzenia osobowości objawiają się sztywnym sposobem myślenia oraz określonym schematem postępowania. Oznacza to, że osoby dotknięte tymi zaburzeniami będą wykazywały się trudnością z dostosowaniem się do nowych sytuacji, a ich zachowania będą wykraczały poza przyjętą kulturowo normę w sposób trwały i wyraźny1.

W badaniach oszacowano częstość występowania zaburzenia osobowości typu borderline (BPD – borderline personality disorder) na 1,6% w populacji ogólnej i aż 20% w populacji pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie2. Osoby cierpiące na BPD przejawiają silny lęk przed odrzuceniem. Cechują się niestabilnością emocjonalną, gwałtownością zachowania oraz zaburzonym postrzeganiem siebie. Objawy te wywołują silny dyskomfort u pacjentów, niekorzystnie oddziałując na ich życie codzienne. Zaburzenie to wpływa także na związki interpersonalne, czyniąc ich przebieg bardzo burzliwym, pełnym działań impulsywnych, intensywnych emocji, nagłych kryzysów i równie szybkich zbliżeń. Bogata emocjonalność związków jest sposobem na zapełnienie dokuczliwej pustki wewnętrznej, która dotyka te osoby. Często dokonują one samookaleczeń oraz prób samobójczych, które aż u 10% chorych kończą się śmiercią1.

W artykule zwrócimy uwagę na różnice w klasyfikacjach ICD-10, ICD-11 oraz DSM-5 w zakresie diagnostyki BPD. Poruszymy również problematykę kształtowania się nieprawidłowej osobowości, współchorobowości oraz sposobów leczenia psychoterapeutycznego i farmakologicznego. Wyzwaniem dla lekarza jest dostrzeżenie wzorca myśli i zachowań charakterystycznego dla osobowości typu borderline, a następnie właściwe postępowanie z pacjentem.

Kształtowanie się nieprawidłowej osobowości

Etiologia BPD nie jest do końca poznana, jednak uważa się, że wiąże się z interakcjami między genetyką a czynnikami środowiskowymi3. Według dwóch badań odsetek zgodności BPD był wyższy u bliźniąt jednojajowych w porównaniu z bliźniętami dwuzygotycznymi (36 i 35% w porównaniu z 19 i 7%)4,5. Wykazano także, że u pacjentów z BPD polimorfizm genu FKBP5 jest dość powszechny; gen koduje białko biorące udział w procesach regulujących receptory glukokortykoidowe, co wpływa na dysfunkcję osi podwzgórze–przysadka–nadnercza, odpowiadającej za psychologiczną i psychofizjologiczną reakcję stresową6.

Badania neuroobrazowe, w których porównano pacjentów z BPD ze zdrowymi osobami z grupy kontrolnej, wykazały obustronne zmniejszenie hipokampu, ciała migdałowatego i przyśrodkowego płata skroniowego u pacjentów z omawianym zaburzeniem7. Zauważono r...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Różnice między klasyfikacjami ICD-10, ICD-11 oraz DSM-5

Według ICD-10 osobowość chwiejną emocjonalnie typu borderline (F60.3) charakteryzuje niestabilność emocjonalna, której towarzyszy zaburzony obraz siebie, swoich celów i preferencji. Dominującym [...]

Inne zaburzenia

Osobowość borderline oprócz uciążliwych objawów jest związana z wieloma innymi potencjalnymi zaburzeniami, które mogą z nią współwystępować13. Dotyczy to zarówno współistnienia [...]

Podejścia psychoterapeutyczne

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA – American Psychiatric Association) uważa psychoterapię za podstawową metodę leczenia pacjentów z BPD20. Obecnie w procesie leczenia [...]

Leczenie farmakologiczne

Pacjentom z BPD podaje się leki psychotropowe takie jak antydepresanty, stabilizatory nastroju lub leki przeciwpsychotyczne w celu złagodzenia lęku, niepokoju, bezsenności [...]

Alternatywne metody terapeutyczne

Iconic therapy (IT) jest nową metodą terapeutyczną, która wykorzystuje obrazy do nauczania umiejętności umożliwiających poprawę dotyczącą objawów związanych z BPD. Badania [...]

Podsumowanie

BPD pozostaje problemem wymagającym wielu dalszych badań, zwłaszcza w zakresie patofizjologii i leczenia. Nieustannie zaskakuje klinicystów barwnością obrazu klinicznego i wachlarzem [...]
Do góry