Zaburzenia elektrolitowe

Mężczyzna, który nie mógł wstać z łóżka, czyli ciężka hiperkaliemia u dializowanego pacjenta

dr n. med. Krzysztof Wróblewski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. WAM – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Krzysztof Wróblewski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. WAM – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail: krzysztof.wroblewski@umed.lodz.pl

  • Hiperkaliemia wynika z obecności chorób współistniejących albo zastosowania substancji farmakologicznych, które zaburzają homeostazę gospodarki potasowej. W większości przypadków związana jest z ostrym uszkodzeniem nerek lub z przewlekłą chorobą nerek (PChN). W artykule przywołano przypadek starszego mężczyzny, aby zobrazować to zaburzenie na przykładzie osoby dializowanej – przyczyną hiperkaliemii było nieprzestrzeganie przez niego diety niskopotasowej przy współistniejącej schyłkowej niewydolności nerek

Opis przypadku

Mężczyzna, lat 72, dializowany od blisko 6 miesięcy z powodu schyłkowej niewydolności nerek w przebiegu wieloletniej cukrzycy typu 2, zadzwonił do macierzystej stacji dializ z informacją, że nie zgłosi się na zaplanowany zabieg hemodializy, ponieważ źle się czuje, ma obfite luźne stolce oraz nie może wstać z łóżka ze względu na – jak to określił – „niemoc w nogach, które są słabe”. Dolegliwości występowały od rana, a zabieg hemodializy zaplanowany był na godzinę 13.00. W rozmowie telefonicznej pacjent stwierdził, że nie wie, z jakiego powodu wystąpiła ta niedyspozycja, na co włączyła się jego żona, stwierdziwszy, że w ciągu ostatnich 2 dni oprócz standardowych posiłków mąż zjadł łącznie blisko 2 kg gruszek. Kobieta łamiącym się głosem poskarżyła się, że mężczyzna jej w ogóle nie słucha w kwestii przestrzegania zaleceń dietetycznych, a waży 110 kg, więc ona nie ma siły go dźwigać. Gdy mu przygotowuje mniejsze posiłki, to on na nią krzyczy, że ta chce go zagłodzić.

W wywiadzie: pacjent z otyłością II stopnia (wskaźnik masy ciała [BMI – body mass index] ok. 36 kg/m2), z nadciśnieniem tętniczym, po amputacji podudzia prawego z powodu zespołu stopy cukrzycowej. W przeszłości był hospitalizowany kilkukrotnie z powodu hiperkaliemii zagrażającej życiu. Z leków na stałe przyjmował: preparat insuliny krótko- i długodziałającej, alfakalcydol (0,25 μg/24 godz.), preparat łączony węglanu wapnia i magnezu będący wiązaczem fosforanów w przewodzie pokarmowym, bisoprolol (2,5 mg/24 godz.), amlodypinę (5 mg 2 × dziennie), atorwastatynę (20 mg/24 godz.).

Ostatecznie chory wyraził zgodę na przewiezienie do ośrodka dializacyjnego.

W badaniu przedmiotowym z odchyleń stwierdzono u niego istotną adynamię mięśniową obu kończyn dolnych, która uniemożliwiała pionizację i wstanie z wózka. Czynność serca pozostawała niemiarowa (ok. 40 uderzeń/min), ciśnienie krwi 142/78 mmHg. W zapisie elektrokardiograficznym (EKG) stwierdzono rytm serca niemiarowy, załamek P niewidoczny, rytm komór mniej więcej 34 uderzeń/minutę, czas skurczu komór (QRS) poszerzony do 160 ms, załamek S zlewający się z załamkiem T, załamek T spiczasty.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

W jaki sposób regulowana jest homeostaza jonów potasowych?

Potas to jon wybitnie wewnątrzkomórkowy. Jedynie <5% całej puli tego mikroelementu znajduje się poza komórką. W homeostazie K+ w >90% biorą [...]

Jakie są główne przyczyny hiperkaliemii?

Hiperkaliemia wynika z obecności chorób współistniejących lub zastosowania substancji farmakologicznych, które zaburzają homeostazę gospodarki potasowej. W większości przypadków związana jest z [...]

Jak definiowana jest hiperkaliemia?

Hiperkaliemia zwykle definiowana jest jako stężenie potasu w surowicy krwi >5,5 mmol/l, przy czym:

Jakie są konsekwencje hiperkaliemii?

Zaburzenie to znacząco zmniejsza potencjał spoczynkowy błony komórkowej w mięśniach zarówno gładkich, jak i poprzecznie prążkowanych. W przypadku komórek mięśnia sercowego [...]

Odrębności u pacjentów dializowanych

U przeciętnego dorosłego człowieka ważącego ok. 80 kg w ECF znajduje się mniej więcej 60-80 mmol K+, z czego 20-25 mmol przypada [...]

Jak należy postępować z pacjentem z hiperkaliemią?

Podstawowe wytyczne mówią, że:

Leczenie hiperkaliemii10-11

Przy kaliemii >6,5 mmol/l lub niższej, ale ze stwierdzanymi zaburzeniami w zapisie EKG, należy w ciągu 5-10 minut podać dożylnie 10 [...]

Działania zapobiegawcze

W ramach działań zapobiegawczych pacjenci z hiperkaliemią lub ryzykiem jej wystąpienia oraz z przewlekłą niewydolnością nerek powinni mieć wdrożone zalecenia dietetyczne [...]

Jakie były dalsze losy pacjenta?

Pacjentowi wydłużono zabieg HD do 5 godzin z zastosowaniem płynu dializacyjnego ze stężeniem K+ 2 mmol/l przez pierwsze 3 godziny, następnie [...]

Do góry