Osteotomia

Small 8981

Ryc. 1. Wykonano osteotomię w celu odsłonięcia wierzchołka korzenia zęba 36. Na zdjęciu widoczna różnica w kolorze pomiędzy kością (biała) a zębiną (żółtawa).

Po odsłonięciu płata należy ocenić położenie wierzchołka korzenia. W przypadku gdy ząb związany jest z rozległą, patologiczną zmianą w obrębie tkanki okołowierzchołkowej, blaszka zbita zewnętrzna jest często perforowana, co umożliwia szybką lokalizację wierzchołka. W sytuacji dobrego zachowania blaszki kostnej, do ustalenia pozycji wierzchołka wykorzystujemy diagnostykę RVG, a także wcześniejsze pomiary wykonywane podczas leczenia endodontycznego. Po przeniesieniu na długą oś zęba wskażą one miejsce, w którym będziemy usuwać tkankę kostną. Delikatne usuwanie kości kontynuujemy do czasu zaobserwowania zmiany koloru z białego (kość) na żółtawy (zębina) (ryc.1).

Osteotomię należy wykonać dokładnie nad wierzchołkiem korzenia. Jej zakres powinien być tak mały, jak to możliwe, a jednocześnie tak duży, jak to jest konieczne, aby zapewnić dobrą wizualizację i umożliwić użycie odpowiednich narzędzi.[7] Zaleca się, aby minimalna średnica wynosiła 4 mm.

Po zlokalizowaniu wierzchołka korzenia należy usunąć całą tkankę zapalną. Zabieg ten ma na celu ograniczenie krwawienia i przyspieszenie gojenia. Kiretaż przeprowadzamy za pomocą kiret kostnych i periodontologicznych, a także ostrych łyżeczek kostnych. Jeśli zmiana jest zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie ważnych struktur anatomicznych, całkowite jej usunięcie w kości jest przeciwwskazane. W takich przypadkach klinicznych nadrzędnym celem powinna być ochrona tych struktur.[8] Każdą usuniętą zmianę należy utrwalić w 10-proc. roztworze formaliny i przesłać do badania histopatologicznego.[9,10]

Zakres resekcji

Small 02 opt

Ryc. 2. Stan po resekcji wierzchołka korzenia zęba.

Zakres resekowanego fragmentu jest uzależniony od występowania kanałów bocznych oraz rozgałęzień wierzchołkowych. Badania wykazały, że resekcja, która obejmuje 3 mm odcinka wierzchołka korzenia, pozwala zredukować kanały boczne w 93 proc., a w 98 proc. delty i cieśnie (ryc. 2).[11] Głębsza resekcja nie poprawia znacząco tych wyników, dlatego usunięcie właśnie takiego fragmentu wydaje się najwłaściwsze.

Obecnie zaleca się wykonanie resekcji wierzchołka prostopadle do długiej osi zęba,[12,13] co jest znaczną zmianą wobec wcześniej preferowanych metod ukośnych. Wykonanie resekcji pod kątem 00 zapewnia równą resekcję po stronie policzkowej i językowej. Co więcej, prostopadła resekcja jest związana ze znacznie zredukowaną w porównaniu z metodami ukośnymi ekspozycją kanalików zębinowych, co skutkuje z kolei redukcją przecieku wierzchołkowego.

W praktyce wykonanie cięcia pod kątem 00 może być trudne lub wręcz niemożliwe. W takich przypadkach można zastosować kąt cięcia do 100. Trzeba pamiętać, że rzeczywisty kąt bywa większy, niż się nam wydaje. Dlatego należy kompensować zniekształcenie perspektywy poprzez utrzymywanie kąta cięcia jak najbliżej wartości 00.

Opracowanie wsteczne

Preparacja wsteczna polega na oczyszczeniu i ukształtowaniu wierzchołkowej części materiału, co zapewni jednocześnie retencję dla materiału wypełniającego końcową część kanału. Idealna preparacja wsteczna powinna sięgać na głębokość 3 mm i zarysem obejmować anatomiczne przestrzenie miazgowe.

Czynniki warunkujące zmianę poziomu resekcji

► Obecność i umiejscowienie perforacji.

► Złamanie korzenia w części wierzchołkowej.

► Obecność zbyt długiego wkładu koronowo-korzeniowego.

► Obecność i umiejscowienie dodatkowych korzeni.

► Niewystarczająca ilość pozostającej kości wyrostka zębodołowego.

Do wstecznego opracowania korzeni wykorzystywane są ultradźwiękowe końcówki, które należy umieścić prostopadle do odciętej powierzchni korzenia i równolegle do jego długiej osi. Końcówkę aktywujemy wewnątrz kanału i wyłączamy przed wyjęciem. Dzięki takiemu postępowaniu uniknie się rys i innych uszkodzeń na powierzchni odsłoniętego korzenia.

Po zakończonej preparacji i przepłukaniu ubytku solą fizjologiczną, należy sprawdzić jej dokładność za pomocą mikroskopu zabiegowego i mikrolusterek. Ubytek powinien mieć głębokość 3 mm, a jego ściany być wolne od gutaperki i uszczelniacza.

Wsteczne wypełnienie

Celem wypełnienia wstecznego jest zapewnienie szczelności wierzchołka, dzięki czemu nie będzie przecieku bakterii oraz ich produktów ubocznych z systemu kanałowego do tkanek okołowierzchołkowych.

Przed przystąpieniem do wypełnienia wstecznego należy uzyskać suchość w krypcie kostnej. W tym celu możemy wykorzystać sterylne gaziki lub kuleczki z waty nasączone środkiem znieczulającym z epinefryną. Alternatywnie można zastosować siarczan żelaza, który natychmiast zapewnia hemostazę. Należy jednak pamiętać, aby nie stosować go w pobliżu ważnych struktur anatomicznych oraz przed rozpoczęciem procedury szycia całkowicie usunąć materiał. W przeciwnym razie może dojść do opóźnienia procesu gojenia.[14,15]

Do wstecznego wypełnienia kanału stosowane są nowoczesne materiały, takie jak: MTA, IRM oraz Super EBA. Ich zastosowanie umożliwia uzyskanie dobrej szczelności, eliminację przecieku okołowierzchołkowego oraz szybszą cementogenezę. Najszerzej akceptowanym i najczęściej stosowanym środkiem jest MTA (Mineral Trioxide Aggregate). Składa się on głównie z: SiO2,,K2O, Al2O3, Na2O, Fe2O3, SO3, Bi2O3, MgO, a także nierozpuszczalnych osadów CaO, KSO4, NaSO4 i krystalicznej krzemionki.[12] MTA to materiał biokompatybilny i hydrofilny, mający dobre właściwości uszczelniające, na które nie wywiera wpływu zanieczyszczenie krwią.[16] Podobnie jak wodorotlenek wapnia, charakteryzuje się wysokim pH. Wsteczne wypełnianie wcześniej opracowanego ultradźwiękami kanału ułatwiają specjalne podajniki i różnego rodzaju upychacze kanałowe.

Do góry