Prawo

Paragraf na odpady

Jerzy Dziekoński

Obowiązki związane z przechowywaniem zaświadczeń o utylizacji odpadów medycznych wciąż budzą wiele wątpliwości lekarzy dentystów

Od kilku miesięcy standardowym wyposażeniem każdego gabinetu stomatologicznego powinien być osobny regał na biblioteczkę z dokumentacją dotyczącą przekazania wytworzonych odpadów odbierającym je firmom i spalarniom. Lekarze dentyści mają bowiem nowe obowiązki nałożone Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych. Przepisy weszły w życie 22 lutego br. i od razu przyniosły masę wątpliwości. Największe dotyczą czasu przechowywania dokumentacji oraz odpłatności za wydanie zaświadczeń.

Przechowalnia zaświadczeń

– Podmioty świadczące usługi medyczne są zobowiązane do posiadania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów oraz przechowywania ich przez okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym go sporządzono – wyjaśnia Małgorzata Świeca, prawnik z Kancelarii Świeca & Wspólnicy. – Zaświadczenie owo ma istotne znaczenie dla podmiotów świadczących usługi medyczne, ponieważ stanowi ono dowód przejścia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów.

Potwierdzenie przekazania odpadów musi być sporządzone w dwóch egzemplarzach, nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowy dokument dotyczy. Jedna kopia powinna trafić do gabinetu, druga do inspektoratu ochrony środowiska. Co bardzo istotne, niewydanie zaświadczenia podlega karze aresztu lub grzywny.

Jak przekonuje Małgorzata Świeca, podmioty świadczące usługi medyczne powinny zagwarantować wykonywanie obowiązku nałożonego na podmioty unieszkodliwiające zakaźne odpady medyczne.

– Najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie odpowiednich uregulowań w umowie pomiędzy gabinetem a zbierającym odpady bądź spalarnią. W szczególności w umowie takiej można zapewnić wykonanie przez posiadacza odpadów jego obowiązku poprzez zastrzeżenie kary umownej. Aby nie występować z takim wnioskiem co miesiąc, wystarczy zawarcie ogólnego wniosku o wydawanie omawianego dokumentu i przekazywanie go wytwórcy w sposób i w terminach określonych w rozporządzeniu ministra środowiska – radzi prawniczka. – W razie niewydania dokumentu przez posiadacza odpadów, zasadne wydaje się poinformowanie o tym fakcie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Jednocześnie, jeżeli właściciel gabinetu doznał szkody wskutek niewydania dokumentu, dochodzić może on jej naprawienia z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Cena dowolna

Większość dentystów najbardziej mierżą opłaty naliczane przez spalarnie, ponieważ ich wysokość jest niczym nieuzasadniona i różni się w zależności od regionu, czasami nawet trzykrotnie.

– Zarówno w ustawie, jak i w rozporządzeniu nie ma informacji, że spalarnia za wydanie zaświadczenia ma pobierać opłaty. W Szczecinie opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 10 zł, ale w Gdańsku już 30 zł – mówi dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodnicząca Komisji Stomatologicznej NRL. – Uważam, że obowiązek przechowywania takiego zaświadczenia powinna mieć firma odbierająca odpady od podmiotów leczniczych. Tymczasem jest to kolejny zbędny obowiązek narzucony na lekarza dentystę. Dodatkowych regulacji zapewne będzie wymagać opłata za zaświadczenie, które moim zdaniem powinno być wydawane bez dodatkowych opłat.

Małgorzata Świeca podkreśla, że obowiązek wydania zaświadczenia ciąży na firmie, która odpady odebrała. Właściciele gabinetów stomatologicznych nie powinni płacić za wydanie tego dokumentu, ponieważ jest to obowiązek ustawowy nałożony na posiadaczy odpadów i jego spełnienie nie powinno być uzależnione od dokonania zapłaty.

Do góry