Poznaj paragrafy

Nieupoważnionym dostęp wzbroniony

Daria Wierzbińska

Prawniczka, specjalistka prawa medycznego i farmaceutycznego

Jak w zgodzie z obowiązującym prawem udostępniać pacjentowi i osobom upoważnionym dokumentację medyczną

Komu można udostępnić dokumentację?

Pacjent

Każdy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, co zagwarantowane jest w art. 51 ust. 3 Konstytucji RP, zaś uszczegółowienie tego uprawnienia znajduje się w art. 23 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jednocześnie, w celu realizacji powyższego prawa, ustawodawca nałożył na podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych obowiązek prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji, a także zapewnienia ochrony danych w niej zawartych (art. 24 ust. 1 ww. ustawy).

Osoba uprawniona

Gdy do dentysty zgłasza się osoba z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji, w pierwszej kolejności lekarz powinien upewnić się, czy jest ona uprawniona. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez niego. W każdym przypadku lekarz powinien poprosić o przedstawienie odpowiedniego dokumentu, np. dowodu osobistego, w celu zweryfikowania tożsamości.

W odniesieniu do innych osób niż pacjent, którego dotyczy dokumentacja, dentysta powinien poprosić o dodatkowe dokumenty:

– w przypadku rodziców pacjenta małoletniego (do 18. r.ż.) wystarcza okazanie dowodu osobistego,

– opiekunowie ustanowieni przez sąd (w sytuacji ustanowienia opieki nad osobą małoletnią czy osobą ubezwłasnowolnioną) powinni dodatkowo legitymować się stosownym orzeczeniem.

Osoba upoważniona przez pacjenta

Jeśli chodzi o osoby upoważnione przez samego pacjenta, wystąpić mogą dwie sytuacje.

1. Upoważnienie jest w dokumentacji medycznej pacjenta. Zgodnie z § 8 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej znajduje się m.in. oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia. Powyższe rozporządzenie posługuje się pojęciem „osoby bliskiej”, wskazać jednak należy, że osobą upoważnioną przez pacjenta może być dowolnie wybrana przez niego osoba, np. małżonek, krewny, powinowaty, partner życiowy czy kolega z pracy. Lekarz dentysta dysponujący takim oświadczeniem sprawdza jedynie tożsamość osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta, aby sprawdzić, czy ma do czynienia z osobą upoważnioną.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dostęp do dokumentacji zmarłych pacjentów

Problemy z dostępem do dokumentacji medycznej pacjenta pojawić mogą się po jego śmierci. Przy wykonywaniu zawodu lekarza dentysty sytuacje takie nie [...]

Udostępnienie dokumentacji osobie nieuprawnionej

Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie nieuprawnionej narusza przepisy Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. [...]

Forma i tryb udostępnienia dokumentacji medycznej

Udostępnienie dokumentacji medycznej może się odbyć na trzy sposoby:

Opłaty za wydanie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej

1) Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, czyli ok. [...]
Do góry