Poznaj paragrafy

Poświadczenie nieprawdy

Daria Wierzbińska

Prawniczka, specjalistka prawa medycznego i farmaceutycznego

Zaświadczenia, które nie mają uzasadnienia w rzeczywistości, mogą powodować poważne skutki prawneZgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na badaniu stanu zdrowia, diagnozowaniu, profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji, ale także na wydawaniu zaświadczeń i orzeczeń o stanie zdrowia (art. 2 ust. 1). Kolejną podstawę wystawiania zaświadczeń przez lekarza stanowi art. 42 ww. ustawy, który uprawnia do wydawania orzeczeń (zaświadczeń) o stanie zdrowia danej osoby.

Zgodnie z powyższymi przepisami wydawanie orzeczeń lekarskich należy również do zadań dentysty, jednakże nie oznacza to, że jest on zobowiązany wydać każde zaświadczenie, o jakie poprosi go pacjent. Zakres obowiązków lekarza wynika z umowy zawartej pomiędzy nim a instytucją go zatrudniającą bądź też z umowy zawartej z pacjentem. W odniesieniu zaś do osób, które zawarły kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, lekarz może wydać tylko takie zaświadczenie, które przewidziane jest w przepisach.

Zaświadczenie nie w każdym przypadku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) pacjent może otrzymać bezpłatnie orzeczenia i zaświadczenia lekarskie związane z:

  • dalszym leczeniem,
  • rehabilitacją,
  • niezdolnością do pracy,
  • kontynuowaniem nauki,
  • uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku,
  • pomocą społeczną,
  • orzecznictwem o niepełnosprawności,
  • uzyskaniem zasiłku pielęgnacyjnego,
  • ustaleniem przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,
  • uzyskaniem dodatku lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (wydawane przez położną).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zaświadczenie nie w każdym przypadku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze [...]

Konieczne uprzednie badanie

Obowiązujące przepisy jednoznacznie wskazują, że lekarz może orzec o stanie zdrowia osoby, której zaświadczenie ma dotyczyć, tylko po jej uprzednim osobistym [...]

Poświadczenie przez lekarza nieprawdy

Art. 271 § 1 Kodeksu karnego określa czyn polegający na poświadczeniu nieprawdy w dokumencie co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Zgodnie [...]

Co grozi za kłamstwo

Również dentyści spotykają się z prośbami pacjentów dotyczącymi wystawiania zaświadczeń, które poświadczać mogą nieprawdę. Najczęściej chodzi o zwolnienia lekarskie informujące o [...]

Jaka kara?

Lekarz, który wystawił zaświadczenie poświadczające nieprawdziwe okoliczności, podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 271 § 1 Kodeksu karnego. Przestępstwo to zagrożone [...]
Do góry