Poznaj paragrafy

Gdy komornik puka do gabinetu…

Daria Wierzbińska

Prawniczka, specjalistka prawa medycznego i farmaceutycznego

Wezwania do zapłaty nie należy lekceważyć, ale warto pamiętać, że tylko sądowy wyrok lub nakaz zapłaty może stanowić podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Coraz częściej zdarza się, że lekarze (szczególnie ci, którzy prowadzą indywidualne praktyki lekarskie) biorą kredyt, aby zainwestować pieniądze w rozwój swojego gabinetu. Niestety czasami lekarz nie jest w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania, odsetki narastają, aż w końcu w gabinecie pojawia się komornik. Co w takiej sytuacji?

Najpierw sąd

Zwłoka ze spłatą raty kredytu, karty kredytowej bądź brak zapłaty innej należności (np. faktury za zakupione materiały stomatologiczne) nie spowoduje od razu, że w naszym gabinecie pojawi się komornik. Chociaż wcześniejsze wezwanie do zapłaty nie jest już obowiązkowe, zazwyczaj wierzyciel, czyli osoba lub podmiot, u której lekarz ma zadłużenie, decyduje się w pierwszej kolejności na wysłanie takiego pisma i polubowne załatwienie sprawy. Egzekucja komornicza jest możliwa dopiero po przeprowadzeniu postępowania sądowego i wydaniu przez sąd nakazu zapłaty bądź wyroku zasądzającego należność, następnie jego uprawomocnieniu się oraz opatrzeniu przez sąd klauzulą wykonalności. Tylko taki wyrok lub nakaz zapłaty może stanowić podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika.

Wyjątkiem jest BTE, czyli bankowy tytuł egzekucyjny. Tytuł ten po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji. Niestety o fakcie tym lekarz dłużnik dowiaduje się dopiero od komornika – najczęściej w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Pamiętać należy, że lekarz ma prawo do złożenia zażalenia w powyższym przedmiocie – w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jest to najmniej kosztowna, a jednocześnie najbardziej skuteczna forma obrony dłużnika przed postępowaniem egzekucyjnym. Warto jednakże dodać, że w kwietniu br. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności przepisów dopuszczających stosowanie BTE z Konstytucją RP, jednocześnie odraczając wejście wyroku w życie do 1 sierpnia 2016 roku. Do tego czasu ustawodawca powinien uchwalić nowe przepisy, wyposażając banki w nowe instrumenty ochrony ich wierzytelności.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Warto być na rozprawie

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego poprzedza, co do zasady, przeprowadzenie postępowania sądowego. W przypadku postępowania upominawczego bądź nakazowego sąd wydaje nakaz zapłaty, od [...]

Zażalenie na BTE

Lekarz, aby pozbawić bankowy tytuł egzekucyjny klauzuli wykonalności, powinien złożyć zażalenie do sądu. Sprawa nie jest jednak prosta z uwagi na [...]

Nie wszystko podlega egzekucji!

Zgodnie z art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz [...]

Jakie uprawnienia ma komornik

Komornik po otrzymaniu od wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym wszczyna postępowanie. Lekarz dowiaduje się o tym najczęściej [...]

Egzekucja

Egzekucja może być prowadzona na różne sposoby. Komornik może zająć wynagrodzenie za pracę, świadczenia emerytalne lub rentowe, środki znajdujące się na [...]

Warto negocjować

Niewątpliwie spłacanie zobowiązań w terminie jest najlepszym rozwiązaniem – lekarz nie musi płacić odsetek za nieterminową spłatę, nie jest narażony na [...]
Do góry