Ergonomia

Dolegliwości bólowe w układzie ruchu u dentystów

Dr n. med. Joanna Kunert

Dr n. med. Małgorzata Broniarek

Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Badania własne z łódzkiego ośrodka ujawniają skalę problemu i umiejscowienie dolegliwości w układzie mięśniowo-szkieletowym praktykujących stomatologów

Dolegliwości bólowe w układzie mięśniowo-szkieletowym są częstą przyczyną niepełnosprawności związanej z pracą zawodową.[1] Zespół czynników fizycznych występujący podczas wykonywania pracy zawodowej i mający wpływ na układ ruchu jest opisywany w literaturze jako czynnik ryzyka rozwoju chorób układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą (work-related musculoskeletal disorders – WRMDs). W pracy lekarza dentysty również występują obciążenia statyczne i dynamiczne, które mogą być przyczyną pojawiania się dolegliwości bólowych w układzie ruchu. Wymuszona pozycja podczas wykonywania zabiegów, powtarzalność czynności, wibracje, stres psychiczny w połączeniu z wielogodzinną pracą zostały zdefiniowane jako czynniki ryzyka.[2,3] W ostatnich latach problem występowania zaburzeń w układzie ruchu u dentystów oraz sposoby profilaktyki zyskały zainteresowanie w wielu krajach.[2-6] Wyniki badań naukowych w tym zakresie mogą być pomocne w planowaniu różnych strategii zapobiegania tym dolegliwościom w przyszłości.

Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród lekarzy dentystów praktykujących w rejonie łódzkim, z uwzględnieniem takich czynników jak wiek, staż pracy zawodowej oraz występujących dolegliwości w układzie mięśniowo-szkieletowym. Przedstawione zostaną także metody profilaktyki, które są zalecane przez specjalistów z dziedziny medycyny pracy i rehabilitacji mające na celu zminimalizowanie skutków przewlekłych obciążeń układu ruchu w codziennej pracy lekarza dentysty.

Wyniki badań

W anonimowym badaniu ankietowym wzięło udział 175 lekarzy dentystów z regionu łódzkiego. Kwestionariusz zawierał dwie grupy pytań: pierwsza dotyczyła czynników demograficznych, druga natomiast zawierała pytania dotyczące stażu pracy oraz występowania dolegliwości bólowych w układzie mięśniowo-szkieletowym, takich jak bóle w kręgosłupie szyjnym, piersiowym i krzyżowo-lędźwiowym, w obrębie stawów barkowych, nadgarstków oraz bóle głowy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wnioski

Występowanie dolegliwości bólowych w układzie mięśniowo-szkieletowym wśród ankietowanych dentystów praktykujących w regionie łódzkim jest wysokie i wynosi 75 proc.

Zalecenia

Podsumowując, należy stwierdzić, że częste występowanie dolegliwości w układzie mięśniowo-szkieletowym u stomatologów powinno ich skłonić do wczesnej diagnostyki problemu i wdrożenia [...]
Do góry