Poznaj paragrafy

Uwaga na dane pacjentów

Daria Wierzbińska

Prawniczka, specjalistka prawa medycznego i farmaceutycznego

Jak zgodnie z prawem przechowywać dokumentację medyczną

Dane o stanie zdrowia zaliczane są do tzw. danych wrażliwych – przysługuje im wzmocniona ochrona. O czym powinni pamiętać dentyści, by dobrze je przechowywać?

Definicja, która może mylić

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych są nimi „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. W gabinecie dentystycznym za dane takie uznać należy informacje zawarte w dokumentacji papierowej i elektronicznej, które pozwalają powiązać dane o przeprowadzonym leczeniu oraz schorzeniach i dolegliwościach z konkretną osobą. Jeśli dentysta w oparciu o posiadane przez niego informacje jest w stanie ustalić tożsamość konkretnej osoby, dane te uznać należy za dane osobowe w rozumieniu ustawy. Jednakże gdy w oparciu o te same dane inna osoba nie będzie w stanie ustalić tożsamości pacjenta, wówczas dla tej osoby informacje te nie będą danymi osobowymi. Taki stan wynika z nieostrej definicji ustawowej danych osobowych, co w pewnych sytuacjach może ochronić lekarza przed poniesieniem przez niego odpowiedzialności, w innych zaś – może działać na jego niekorzyść.

Co zgłosić do GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych. Co do zasady administrator danych – czyli np. dentysta prowadzący własną praktykę – jest zobowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji, jednakże ustawa wprowadza wyłączenia i zwalnia z obowiązku w stosunku do osób zatrudnionych u administratora oraz korzystających z jego usług medycznych. Dentysta zatem nie będzie miał obowiązku zgłaszania zbioru danych swoich pracowników i pacjentów. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Co zgłosić do GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych. Co do zasady administrator danych – czyli np. dentysta [...]

Zakaz przetwarzania danych wrażliwych

Polskie regulacje prawne wprowadzają zakaz przetwarzania danych wrażliwych, tzn. zabronione są „jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, [...]

Lekarz jako administrator

Przepisy wprowadzają również definicję administratora danych. W przypadku dużych placówek medycznych administratorem będzie podmiot leczniczy (np. ZOZ czy spółka prowadząca przychodnię [...]

Pacjent skarży się GIODO

GIODO w 2012 roku zwrócił się do Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie ochrony danych osobowych pacjentów, wskazując, że otrzymuje liczne skargi [...]

Polityka bezpieczeństwa

Dentysta, który jest administratorem danych, musi prowadzić określoną dokumentację wewnętrzną opisującą sposób ich przetwarzania oraz ochronę.

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Przetwarzanie przez dentystę danych o stanie zdrowia wpływa na wymiar odpowiedzialności karnej. Art. 49 ust. 2 ustawy o danych osobowych przewiduje [...]
Do góry